Dodatak na djecu po novom Zakonu o dječjoj zaštiti

 

Dodatak na djecu pripada djeci sve do navršenih 15 godina ukoliko su na redovnom školovanju i imaju prebivalište na teritoriji Republike Srpske (ako međunarodnim sporazumom nije određeno drugačije). Pravo na dodatak za djecu ostvaruje majka djeteta, a otac djeteta ili usvojilac djeteta ukoliko majka nije živa, ukoliko je napustila dijete ili je iz objektivnih razloga spriječena da se neposredno brine o djetetu (teško bolesna, poslovno nesposobna i sl.), kao i kada je odlukom nadležnog organa dijete povjereno ocu na zaštitu i vaspitanje. Ipak, ostvarivanje ovog prava podliježe ograničenjima koja se tiču materijalnog statusa porodice i reda rođenja djeteta.

 

Visina dodatka za djecu

 

Za prvo dijete, u pravilu, ne pripada pravo na dodatak na djecu, kao ni za peto ni svako naredno rođeno dijete. Za drugo i četvrto dijete visina dodatka za djecu iznosi 9% od najniže plate u Republici Srpskoj u prethodnoj godini. Za treće dijete po redu rođenja, visina dječijeg dodatka je 18% od najniže plate. Ove godine je utvrđena najniža plata u iznosu od 410 KM, ali je u prethodnoj iznosila 395 KM, što znači da je ove godine visina dječjeg dodatka za drugo i četvrto dijete 35,55 KM, a za treće 71,1 KM. Dakle, za troje djece, pod uslovom da porodica ne prelazi imovinski cenzus, visina dječjeg dodatka iznosi 142,2 KM mjesečno. 

 

Imovinski cenzus

 

Da bi se pravo na dodatak na djecu ostvarilo potrebno je da prihodi porodice ne prelaze utvrđeni  imovinski cenzus. Za ostvarivanje prava na dodatak za djecu uzimaju se prihodi pojedinca i svih članova porodice koji su prijavljeni i žive u istom domaćinstvu, kao i ukupni prihodi porodice, i to:

  1. Plata nakon oporezivanja, penzija u zemlji i inostranstvu, druga lična primanja ostvarenja u posljednjih 6 mjeseci koji prethode mjesecu u kome je podnesen zahtjev za dječji dodatak,

  2. Prihodi od izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine,

  3. Prihodi od drugih imovinskih prava, ako se na te prihode plaća porez (autorsko pravo, kapitalna dobit i sl.),

  4. Prihodi od izdržavanja po osnovu srodstva i drugih pravnih osnova,

  5. Prihodi lica koja obavljaju samostalnu djelatnost,

  6. Drugi prihodi koji podliježu oporezivanju u smislu Zakona o porezu na dohodak (to su na primjer: prihodi od članstva u upravnim odborima, nadzornim odborima,odborima za reviziju; prihodi vještaka, tumača, prevodilaca; prihodi od bavljenja profesionalnom sportskom aktivnošću; prihodi trgovačkih putnika, agenata i akvizitera; sportske stipendije, stipendije učenicima i studentima na redovnom školovanju preko iznosa 75% prosječne plate [dakle preko iznosa od cc 622 KM];  naknada po ugovoru o djelu itd.)

Kao prihod za potrebe ostvarivanja prava na dječji dodatak ne smatraju se dodatak za njegu i pomoć drugog lica i novčanu pomoć.

 

Da bi se moglo ostvariti pravo na dodatak za djecu, potrebno je da navedeni mjesečni prihodi po članu porodice ne prelaze:

  • iznos od 20% najniže plate u Republici Srpskoj za drugo dijete,

  • iznos od 21% najniže plate u RS za treće dijete,

  • iznos od 23% najniže plate u RS za četvrto dijete, te

  • da kataloška vrijednost procijenjene pokretne imovine ne prelazi vrijednost od 13 najnižih plata u RS u prethodnoj godini (cc 5.135 KM).

Dakle, ako uzmemo jednu četvoročlanu porodicu, potrebno je da svi gore navedeni mjesečni prihodi zbirno ne prelaze iznos od 316 KM mjesečno za sva četiri člana porodice (79 KM po članu porodice).

 

Kada se pravo na dodatak na djecu ostvaruje bez imovinskog cenzusa i bez obzira na red rođenja djeteta?

 

Za djecu pod starateljstvom, bez roditeljskog staranja, dodatak na djecu pripada nezavisno od materijalnog položaja sve do navršenih 18 godina života.

Ako je djetetu priznato pravo na dodatak za njegu i pomoć drugog lica, onda se pravo na dodatak na djecu priznaje za to dijete bez obzira na red rođenja i materijalni položaj porodice sve do navršenih 18 godina, odnosno sve dok je dijete na redovnom školovanju a najduže do navršenih 26 godina.

Ako je prema nalazu ovlaštenog doktora medicine, djetetu potrebna pojačana njega, pravo na dodatak za djecu ostvaruje roditelj bez obzira na red rođenja i godine života djeteta, do 3. godine života (nakon toga po opštim pravilima).

Ako je roditelj ili usvojitelj korisnik prava na novčanu pomoć u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti, ostvaruje pravo na dodatak na djecu bez obzira na red rođenja i materijalni položaj porodice, do navršenih 18 godina života djeteta, odnosno dok je na redovnon školovanju ali najduže do 26. godine. 

 

Za ove kategorije djece, visina dodatka na djecu je nešto viša i iznosi 23% od osnovice (najniže plate u Republici za prethodnu godinu) bez obzira na red rođenja djeteta i materijalni status porodice.

 

Kada djeca nemaju pravo na dodatak za djecu?

 

Djeca za koju se obezbjeđuju sredstva iz budžeta Republike, odnosno jedinice lokalne samouprave više od 50% od cijene za smještaj u ustanovu socijalne zaštite, zbrinjavanje u hraniteljsku porodicu ili drugu ustanovu za vrijeme obrazovanja ili rehabilitacije, ne ostvaruju pravo na dodatak na djecu.

Leave a Reply