Koje takse ne plaćaju članovi porodica poginulih boraca?

PLAĆANJE TAKSE

 

Porodice poginulih boraca su oslobođene plaćanja svih komunalnih taksi, dok sudske i administrativne takse ne plaćaju samo za određene spise i radnje nadležnih organa, vezane za ostvarivanje prava koja proizilaze iz statusa člana porodice poginulog borca.

 

1) Članovi porodica poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca su oslobođeni plaćanja komunalnih taksi koje grad/opštine utvrde za: 

 

1.1. korištenje prostora na javnim površinama 

1.2.isticanje reklama na javnim i drugim površinama, 

1.3. korištenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse,

1.4. korištenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija,

1.5. isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama,

1.6. korištenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila  na uređenim i obilježenim mjestima određenim za to aktom skupštine jedinice lokalne samouprave,

1.7. držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih objekata na vodi,

1.8. korištenje riječne obale u poslovne svrhe,

1.9. držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi,

1.10. priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima

 

Pravo na oslobađanje ostvaruje se podnošenjem zahtjeva nadležnom organu jedinice lokalne samouprave, i to prije isteka roka za prijavljivanje, odnosno plaćanje taksene obaveze. Pored porodica poginulih boraca, pravo na oslobađanje imaju i ratni vojni invalidi i civilne žrtve rata.

 

2. Sudske takse (za tužbe i podneske, sudske odluke, sudska poravnanja, za sudske prepise i dr.) se ne plaćaju samo:

  • na podneske i odluke suda u sudskim postupcima za ostvarivanje prava i statusa porodica poginulih boraca Vojske Republike Srpske.

 

3. Administrativne takse koje se plaćaju za spise i radnje u postupku pred republičkim organima uprave, jedinicama lokalne samouprave i nosiocima javnih ovlašćenja, ne plaćaju samo za određene kategorije spisa i radnji vezanih za ostvarivanje prava porodica poginulih boraca, i to za:

  • spise i radnje u postupku za ostvarivanje prava porodica poginulih boraca, a u svrhu rješavanja socijalnih, zdravstvenih, stambenih i potreba prekvalifikacije, dokvalifikacije i ostalog školovanja.

 

 

 

Leave a Reply