RIJEČ PRAVNIKA

VAŠ VODIČ KROZ SVIJET PRAVA

PRAVNE OBLASTI

Poresko pravo

Pravne norme koje su osnov za uvođenje, utvrđivanje i naplatu javnih dadžbina - poreza, taksa, carina i doprinosa.

Trgovinsko pravo

Obuhvata propise u vezi sa pravnim poslovima koje privredni subjekti zaključuju u međusobnim odnosima: ugovori u privredi i bankarski poslovi, kao i pojedinačne (neserijske) hartije od vrijednosti koje oni izdaju kao jednostrane poslove.

Kompanijsko pravo

Osnivanje, upravljanje i prestanak privrednih društava; uslovi za obavljanje, rad i prestanak zanatsko-preduzetničke djelatnosti, obrazovanje i osposobljavanje preduzetnika, organizacija preduzetnika i registar preduzetnika; zadruge (kooperative); društva za uzajamno osiguranje itd.

Stečajno pravo

Pravni aspekti insolventnog privrednog subjekta: postupak restrukturiranja i stečajni postupak, pravne posljedice otvaranja i sprovođenja postupka restrukturiranja i stečajnog postupka, reorganizacija stečajnog dužnika, međunarodni stečaj.

Pravo socijalne sigurnosti

Pravne norme koje regulišu odnose koji se uspostavljaju između osiguranika odnosno korisnika prava i organizacije za osiguranje (fondova, zavoda i sl.) povodom neuspjelog osiguranog slučaja (socijalnog rizika): bolesti, profesionalne bolesti, povrede na radu, materinstva, nezaposlenosti, invalidnosti, starosti, smrti i sl.

Radno pravo

Prava i obaveze radnika i poslodavaca iz individualnih i kolektivnih radnih odnosa: prava zaposlenih na zaradu, zaštitu na radu, zaštitu od diskriminacije, ograničeno radno vrijeme, odmore i odsustva, obaveza čuvanja poslovne tajne i izbjegavanje konkurencije, disciplinska i materijalna odgovornost zaposlenog, te korelativna prava i obaveze poslodavca; sloboda udruživanja, pravo na kolektivno pregovaranje, pravo na konsultovanje i učešće u odlučivanju, pravo na štrajk.

Građansko pravo

Obuhvata onaj dio pravnog sistema koji uređuje subjektivna građanska prava (građanskopravne odnose) i to obligaciono pravo (ugovori i naknada štete), stvarno pravo (pravo svojine, založno pravo, službenosti i dr. stvarna prava) porodično pravo (imovinski i neimovinski odnosi između supružnika i djece), nasljedno pravo (nasljeđivanje, tj. prelaz prava i obaveza sa umrlog na nasljednike).

ZAŠTO RIJEČ PRAVNIKA?

Pravo oblikuje naš svakodnevni život na bezbroj načina: ono dopušta, zabranjuje, legitimizuje, štiti i kažnjava. Od trenutka kada se rodimo, pa sve dok dišemo, pravo je tu da nam kaže šta moramo, šta možemo a šta ne smijemo da uradimo. Ali onima koji nisu pravnici, pravo često izgleda kao nepregledni lavirnit sačinjen od komplikovanih, nerazumljivih i naizgled kontradiktornih pravnih normi. Takvo stanje stvara osjećaj bespomoćnosti i pravne nesigurnosti, a nerijetko i osjećaj da je pretpljena nepravda.

Jedna izreka koja datira još iz 17. vijeka naročito dobro opisuje naš odnos prema pravu i razumijevanju prava: “Uglavnom tri vrste ljudi ne razumije zakone: oni koji ih stvaraju, oni koji ih provode i oni koji trpe jer su ih prekršili” ( George Savile, Lord Halifax).

Inspirisana ovim citatom, u čiju sam se istinitost i sama više puta uvjerila, u martu 2018. godine pokrenula sam "Riječ pravnika" u želji da pravne norme približim onima na koje se one odnose kako bi što bolje razumjeli naš pravni sistem i svoj položaj u njemu. Stoga ću kroz mišljenja i komentare i putem odgovora na pitanja nastojati da pojasnim i pojednostavim nejasne pravne institute, da dam moguća rješenja pravnih nedoumica i uputstva za postupanje u pojedinim slučajevima. Nastojaću da kroz analizu propisa ukažem na njihove nedosljednosti, manjkavosti i predložim bolja rješenja, kao i da vas obavijestim o važnijim pravnim aktuelnostima.

Pitanje možete postaviti u bilo kojoj od oblasti prava kojima se bavim, a ja ću nastojati da vam odgovorim u što kraćem roku, po svom najboljem znanju.

NAPOMENA: Sve pravne informacije koje dobijete na ovom sajtu su generalnog karaktera i ne predstavljaju pravne savjete, te ne mogu zamijeniti pomoć ovlaštenog stučnog lica za rješavanje vaših konkretnih pravnih problema.

O MENI

Rođena sam 1989. godine u Doboju, gdje sam završila osnovnu školu, osnovnu muzičku školu i gimnaziju. Izbor zanimanja za mene nikada nije bio dilema, vjerovatno jer sam odrasla uz majku i djeda pravnike. Tako sam 2008. godine upisala Pravni fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, a diplomirala 2013. godine kao najbolji student generacije. Potom sam završila master studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu i stekla zvanje master pravnik iz uže poslovnopravne naučne oblasti.

Student sam treće godine doktorskih studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu na privrednopravnoj užoj naučnoj oblasti.

2016. godine sam položila pravosudni ispit.

Bila sam zaposlena na Okružnom sudu u Banjoj Luci kao sudijski pripravnik, potom u Addiko Bank a.d. Banja Luka kao stručni saradnik za pravne poslove, a trenutno sam zaposlena kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci, na predmetima poslovnopravne oblasti.

Moja velika ljubav, poslije prava, su istorija i geopolitika.

Vjerujem u slobodu i ravnopravnost. Volim gradsku gužvu, ali i mir netaknute prirode. Ne volim neogovornost, neljubaznost i ljude koji svemu traže manu.

Preuzmi biografiju