Ako korisnik starosne penzije zaključi ugovor o djelu, da li mu se uvećava penzija po tom osnovu?

Pravo socijalnog osiguranja

Svako vrijeme povedeno u obaveznom osiguranju za koje je uplaćen doprinos za PIO računa se u staž osiguranja. Kod ugovora o djelu on se računa prema ostvarenoj ugovorenoj naknadi (dakle, ne prema vremenu na koje je ugovor zaključen, gdje bi jedan mjesec rada po ugovoru bio jedan mjesec staža osiguranja, već se bruto naknada poredi sa prosječnom bruto platom u RS, i tako se utvrđuje koliko se priznaje staža osiguranja). Međutim, da bi se ponovo odredio iznos penzije potrebno je da na ovaj način lice ostvari najmanje godinu dana staža osiguranja, i da podnese zahtjev u skladu sa čl. 142. ZPIO.