Dobrovoljni skraćeni likvidacioni postupak

Dobrovoljni skraćeni likvidacioni postupak omogućava brže i jeftinije “zatvaranje” poslovnih subjekata. S ciljem zaštite povjerilaca, predviđeno je obavezno davanje notarske izjave vlasnika kapitala poslovnog subjekta (ortaka, članova ili akcionara privrednog društva) da su izmirene sve novčane obaveze prema povjeriocima (uključujući i obaveze prema zaposlenima). Navedena izjava predstavlja osnov za neograničenu solidarnu odgovornost ovih lica za sve obaveze poslovnog subjekta, tri godine nakon njegovog brisanja iz Registra poslovnih subjekata.

Skraćeni likvidacioni postupak se sprovodi na osnovu odluke o prestanku poslovnog subjekta, koju donosi ovlašteni organ poslovnog subjekta. Prijedlog za pokretanje postupka podnose vlasnici kapitala poslovnog subjekta ili lice ovlašćeno za zastupanje, a uz prijedlog se obavezno prilažu sljedeći dokumenti:

 • odluka o prestanku poslovnog subjekta u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku, koju donosi ovlašteni organ određen posebnim zakonom, odnosno osnivačkim aktom ili statutom;
 • notarski ovjerena izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima, uključujući obaveze prema radnicima i da su saglasni da bude sproveden skraćeni dobrovoljni likvidacioni postupak;
 • izvod iz Registra, koji nije stariji od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka;
 • uvjerenje Poreske uprave o izmirenim direktnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka;
 • uvjerenje UIO o izmirenim indirektnim poreskim obavezama, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka;
 • uvjerenje nadležnog organa jedinice lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi sjedište likvidacionog dužnika ili poslovne jedinice likvidacionog dužnika, o izmirenim obavezama prema jedinici lokalne samouprave, koje nije starije od 15 dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka;
 • potvrda Centralne banke BiH ili Agencije o stanju poslovnih računa, koja nije starija od osam dana od dana podnošenja prijedloga za pokretanje postupka;
 • posljednji finansijski izvještaj, sačinjen i prezentovan u skladu sa zakonom kojim se uređuje računovodstvo i revizija;
 • izjava vlasnika kapitala poslovnog subjekta o popisu imovine sa dokazima, uz prijedlog raspodjele imovine;
 • dokaz o uplaćenim sredstvima na ime objave izreke rješenja o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka u SGRS;
 • akt nadležnog organa poslovnog subjekta kojim je dato ovlaštenje licu koje će preduzimati radnje i primati pismena u skraćenom dobrovoljnom likvidacionom postupku.

Rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog likvidacionog postupka

Postupak se sprovodi bez imenovanja likvidacionog upravnika. Nakon što likvidacioni sudija utvrdi da su ispunjeni uslovi, donosi rješenje o otvaranju i istovremenom zaključenju skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka. Po donošenju rješenja, vrši se zabilježba u Registru poslovnih subjekata, a po njegovoj pravosnažnosti, brisanje subjekta iz Registra.

Rješenje o otvaranju u istovremenom zaključenju postupka se objavljuje na oglasnoj tabli suda i na internet stranici APIF-a. Pored toga, izreka rješenja se objavljuje u “Službenom glasniku Republike Srpske”, u trajanju od 30 dana.

Pravo na žalbu lica koja imaju pravni interes

Sva lica koja imaju pravni interes imaju pravo žalbe na rješenje u roku od 30 dana od dana dostavljanja. Ako se na rješenje uloži žalba, likvidacioni sudija dostavlja žalbu predlagaču i licu ovlaštenom za prijem pismena uz napomenu da mogu u roku od 15 dana od dana prijema žalbe izmiriti neizmirene obaveze. Ukoliko ova lica u ostavljenom roku izmire sve obaveze, likvidacioni sudija uz dokaz o izmirenim obavezama rješenjem odbacuje žalbu. U suprotnom, likvidacioni sudija stavlja rješenje van snage i obustavlja postupak.

Nakon obustave skraćenog likvidacionog postupka, sud će pozvati predlagača da uplati predujam troškova radi otvaranja redovnog likvidacionog postupka ili stečajnog postupka (ako su se stekli uslovi). Ako predlagač uplati predujam, sud otvara redovni likvidacioni postupak, odnosno stečajni postupak, te nalaže Registru upis zabilježbe otvaranja postupka.

Neograničena solidarna odgovornost vlasnika kapitala poslovnog subjekta brisanog iz Registra za njegove obaveze

Vlasnik kapitala poslovnog subjekta koji je dao notarski ovjerenu izjavu da su izmirene sve obaveze prema povjeriocima, neograničeno solidarno odgovaraju za obaveze poslovnog subjekta tri godine nakon brisanja iz Registra.

Nakon brisanja poslovnog subjekta, u Registar se upisuju podaci o vlasnicima kapitala koji su neograničeno solidarno odgovorni za obaveze brisanog poslovnog subjekta i to: lična imena, JMB, adresa vlasnika kapitala koji je fizičko lice, odnosno naziv, sjedište i matični broj vlasnika kapitala koji je pravno lice, uz napomenu o njihovoj neograničenoj solidarnoj odgovornosti u periodu od 3 godine.

Prije usvajanja novog Zakona o likvidacionom postupku, članovi društva koji ograničeno odgovaraju za obaveze društva (komanditori u komanditnom društvu, članovi u DOO i akcionari u AD) odgovarali su ograničeno solidarno do visine primljenog iznosa iz likvidacionog ostatka, dok prema novom zakonskom rješenju, u slučaju sprovođenja skraćenog dobrovoljnog likvidacionog postupka, odgovaraju neograničeno solidarno, ali u periodu od 3 godine po brisanju poslovnog subjekta.

U kojim slučajevima vlasnici kapitala društva sa ograničenom odgovornošći i akcionarskog društva odgovaraju neograničeno solidarno za obaveze društva saznajte u ovom članku.

Raspodjela likvidacionog ostatka

Likvidacioni postupak se sprovodi kada je imovina društva dovoljna za potpuno namirenje svih povjerilaca poslovnog subjekta. Nakon sprovedenog likvidacionog postupka, te namirenja troškova postupka i svih povjerilaca, preostala imovina raspodjeljuje se vlasnicima srazmjerno učešću u vlasništvu, odnosno u skladu sa odlukom o raspodjeli likvidacione mase.

Ukoliko želite da podržite Riječ pravnika, podijelite članak sa prijateljima.

Leave a Reply