Korišćenje zdravstvene zaštite za vrijeme putovanja u inostranstvo o trošku Fonda zdravstvenog osiguranja RS

Da li ste znali da kao osigurana lica FZO RS za vrijeme privremenog boravka u inostranstvu, imate pravo na korištenje zdravstvene zaštite o trošku FZO RS, ukoliko boravite u nekoj od država sa kojom BiH ima zaključen međunarodni ugovor o socijalnom osiguranju?

 

Ovo pravo je dvostruko uslovljeno:

  • zdravstvena zaštita iz sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja RS može se koristiti samo u ustanovama koje su u sistemu javnog zdravstva strane države,

  • potrebno je da se radi o hitnoj medicinskoj pomoći, tj. da se korištenje zdravstvene zaštite ne može odgoditi do povratka u Republiku Srpsku, izuzev ako je međunarodnim ugovorom drugačije određeno.

MEDICINSKA POMOĆ

 

Da biste ostvarili ovo pravo, potrebno je da prije odlaska u inostranstvo vaš izabrani doktor porodične medicine potvrdi da ne bolujete od akutnih ili hroničnih bolesti za koje je potrebno duže ili stalno liječenje, odnosno da se ne nalazite u stanju koje bi ubrzo po dolasku u inostranstvo zahtijevalo duže liječenje, odnosno smještaj u stacionarnu zdravstvenu ustanovu. Dokaz o zdravstvenom stanju (odnosno sposobnosti za putovanje) daje se na obrascu – Ocjena zdravstvenog stanja osiguranog lica.

 

Nakon toga, sa ovim dokumentom (u kojem je ocijenjeno da ste sposobni za putovanje), te dokazom o službenom putu (ako u inostranstvo idete radi službenog puta), odnosno dokazom o redovnom školovanju (ako boravite u inostranstvu radi redovnog školovanja), odlazite u Fond zdravstvenog osiguranja, najkasnije 5 dana prije odlaska u inostranstvo, kako biste dobili tzv. Ino obrazac.

 

Izuzetno, osigurano lice – korisnik inostrane penzije, koji boravi u državi koja mu isplaćuje penziju, zdravstvenu zaštitu u toj državi koristi na osnovu kopije prijave za zdravstveno osiguranje izdate od strane inostranog nosioca zdravstvenog osiguranja, ako međunarodnim ugovorom nije drugačije određeno.

 

 Ino obrazac traje ograničeno vrijeme:

 

1.  za osiguranika upućenog na rad ili stručno usavršavanje u inostranstvo, te na radu u diplomatsko-konzularnim predstavništvima BiH u inostranstvu – za period na koji se upućuje u inostranstvo,

 

2. za osigurano lice na službenom putu u inostranstvu – za period do 30 dana,

 

3.  za osigurano lice na redovnom školovanju u inostranstvu – za školsku godinu,

 

4.  za osigurano lice koje u inostranstvu boravi radi privatnih potreba – za period do 60 dana u toku jedne kalendarske godine.

 

Ukoliko ste koristili zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, dužni ste odmah obavijestiti nadležnu organizacionu jedinicu Fonda zbog daljeg praćenja zdravstvenog stanja i ocjenjivanja potrebe povratka (prevoza) u Republiku Srpsku. Ukoliko to ne učinite, gubite pravo da na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja ostvarite zdravstvenu zaštitu u inostranstvu, osim ukoliko dokažete da iz opravdanih razloga vezanih za vaše zdravstveno stanje niste mogli tako postupiti.

 

Ukoliko ste koristili usluge hitne medicinske pomoći, ali vam je i pored izdatog Ino obrasca naplaćeno korišćenje zdravstvene zaštite, može podnijeti zahtjev za refundaciju troškova tog liječenja, ukoliko ste iste platili vlastitim sredstvima.

 

Ukoliko se zadesite u nekoj od zemalja sa kojima BiH ima sporazum o socijalnom osiguranju i zatreba vam hitna medicinska pomoć, a niste izvadili Ino obrazac, zdravstvena ustanova koja vas je primila na bolničko liječenje dužna je da obavijesti zdravstveno osiguranje te zemlje o prijemu osiguranika Fonda Srpske na liječenje. Nakon toga, zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj ste zbrinuti kontaktira FZO RS sa zahtjevom za naknadno izdavanje obrasca, o kojem razmatraju stručne službe Fonda i o odluci odmah obavještavaju nadležno zdravstveno osiguranje zemlje u kojoj privremeno boravite. Ukoliko se zahtjev odobri, troškove će i u ovom slučaju snositi Fond.

 

Sporazumi su potpisani sa Srbijom, Crnom Gorom, Hrvatskom, Makedonijom, Slovenijom, Mađarskom, Turskom, Holandijom, Austrijom, Njemačkom, Italijom, Belgijom i Luksemburgom.

 

Sporazumi su potpisani i sa Velikom Britanijom, Češkom i Slovačkom, ali za ove zemlje FZO ne izdaje Ino obrasce, jer je međunarodnim sporazumima drugačije regulisano, ali je važno da osiguranici, ako im zatreba medicinska pomoć, kod sebe imaju pasoš BiH.

 

Više informacija o proceduri pročitajte u Pravilniku o korišćenju zdravstvene zaštite izvan Republike Srpske (preuzmi pdf).

 

Leave a Reply