Plaća li se porez na upotrebu motornog vozila prilikom prenosa vlasništva nad registrovanim vozilom?

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara (dalje u tekstu: Zakon o porezu na upotrebu motornih vozila) propisuje da se porez na upotrebu motornih vozila plaća kod registracije i produženja registracije motornih vozila (putničkih automobila, kombi vozila i motocikala). Dakle, obveznik ovog poreza je pravno i fizičko lice na čije se ime vozilo registruje ili se produžava registracija.

 

Registracija, odnosno produženje registracije,  ne može se vršiti bez dokaza o plaćenom porezu. Dakle, MUP RS neće izvršiti registraciju/produženje registracije vozila, bez dokaza da ste platili ovaj porez.

 

Postavlja se pitanje: Kako je došlo do toga da, u praksi, plaćamo porez na upotrebu motornog vozila i prilikom prenosa vlasništva na registrovanom motornom vozilu, kome registracija još uvijek nije istekla i kod kojeg je prilikom registracije već plaćen pripadajući porez na upotrebu?

 

MOTORNO VOZILO

 

Prema Zakonu o osnovama bezbijednosti saobraćaja na putevima, motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju moraju biti registrovana, o čemu se izdaje potvrda o registraciji sa rokom važenja od jedne godine. Pravilnik o registraciji vozila (između ostalog) reguliše:

  • prvu registraciju vozila u BiH (npr. kada se radi o novo – proizvedenom vozilu, ili uvezenom vozilu koje je ranije bilo registrovano izvan BiH i sl.) i ponovnu registraciju vozila (npr. vozila koje je ranije bilo registrovano u BiH, ali je odjavljeno, pa se ponovo registruje);

  • produženje važenja registracije vozila (kada je vozilo već registrovano, ali ističe rok važenja registracije, te je potrebno podnijeti zahtjev za produženje registracije prije isteka roka važenja registracije, ali ne prije 30 dana od isteka važenja registracije) i

  • promjenu vlasništva nad vozilom (npr. kada se prodaje vozilo).

 

U slučaju prve/ponovne registracije vozila, kao i u slučaju produženja važenja registracije nije sporno da postoji obaveza plaćanja poreza na upotrebu motornog vozila. Međutim, Zakon o porezu na upotrebu motornih vozila ne predviđa nastanak poreske obaveze u slučaju promjene vlasništva nad registrovanim motornim vozilom. Dakle, u situaciji kada je prethodni vlasnik registrovao vozilo, platio porez na upotrebu motornog vozila i prodaje to vozilo za vrijeme važenja registracije, ne vrši se ponovna registracija/produženje registracije, nego se vrši prenos vlasništva na registrovanom motornom vozilu. Shodno tome, ne bi trebalo da ponovo plaćate porez na upotrebu u tom momentu, nego tek kada budete produžavali registraciju. Ipak, u praksi, nećete moći izvršiti prenos vlasništva na registrovanom motornom vozilu bez dokaza o plaćenom porezu. Na ovaj način je proširena poreska obaveza i na slučaj prenosa vlasništva nad registrovanim vozilom, iako zakonodavac takvu poresku obavezu nije predvidio. Dakle, u praksi, kupac koji kupi registrovano motorno vozilo, mora platiti porez na upotrebu prilikom prenosa vlasništva na njegovo ime i ponovo kada bude produžavao registraciju. 

 

Nažalost, naš Zakon o porezu na upotrebu motornih vozila nije eksplicitno propisao da se prilikom promjene vlasništva na registrovanom motornom vozilu ne plaća porez, kao što je to npr. propisao Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara Srbije, te je ostavio prostor za razna „tumačenja“. Naime, u Srbiji je eksplicitno propisano da lice koje je u toku godine steklo pravo svojine na registrovanom motornom vozilu, kod čije je registracije porez na upotrebu motornog vozila plaćen u propisanom iznosu, nije u obavezi da zbog te promjene ponovo plati porez na upotrebu, sve do isteka perioda za koji je motorno vozilo registrovano. Doduše, nesporno je, i bez takve odredbe, da Zakon o porezu na upotrebu motornih vozila Republike Srpske propisuje da poreska obaveza nastaje momentom registracije, ili produženja registracije, ali ne i u slučaju promjene vlasništva nad vozilom. 

 

Štaviše, Pravilnik o registraciji vozila u članu 8. stav 2. koji reguliše postupak promjene vlasništva nad vozilom, propisuje da se uz zahtjev za promjenu vlasništva nad vozilom, nadležnom organu podnosi dokaz o izvršenim obavezama propisanim zakonom u vezi sa upotrebom vozila  samo za vozila na kojima je istekao rok važenja registracije. Navedeno još jednom potvrđuje da zakonodavac nije namjeravao da naplaćuje porez na upotrebu motornog vozila prilikom prenosa vlasništva nad vozilom kod kojeg nije istekao rok važenja registracije, te da ovakvo postupanje nadležnih organa, nema uporište u zakonu. 

 

Izvori:

 

Zakon o porezima na upotrebu, držanje i nošenje određenih dobara (preuzmi pdf)

Pravilnik o registraciji (preuzmi pdf)

Leave a Reply