Produžava se rok za podnošenje zahtjeva za zamjenu oružnog lista?

Važećim odredbama Zakona o oružju i municiji propisano je da su vlasnici oružja kojima je rok važenja oružnog lista istekao, dužni da podnesu zahtjev za zamjenu oružnog lista do 30. juna 2017. godine. Predloženim zakonskim rješenjem (čije se usvajanje očekuje danas), propisuje se rok do 31. decembra 2018. godine u kome su vlasnici oružja dužni da podnesu zahtjev za izdavanje novog oružnog lista.

Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji (na dan stupanja na snagu ovog zakona) drže oružje na osnovu oružnog lista kojem je istekao rok važenja obavezni su da do 31. decembra 2018. godine podnesu zahtjev za izdavanje oružnog lista uz dokaz o ispunjenosti sljedećih opštih i posebnih uslova:

1. Opšte uslove ispunjava lice koje: a) ima navršenu 21 godinu – za oružje za ličnu bezbjednost, a za sportsko i lovačko oružje – navršenih 18 godina, b) ima opravdan razlog za nabavljanje oružja, c) nije osuđivano za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti propisano Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, d) protiv koga se ne vodi krivični postupak za krivično djelo koje se goni po službenoj dužnosti propisano Krivičnim zakonom Republike Srpske i Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine, osim za krivična djela protiv bezbjednosti javnog saobraćaja, e) nije kažnjavano, odnosno oglašeno odgovornim za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjem nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj sa obilježjima nasilja propisan drugim zakonom, f) protiv koga se ne vodi prekršajni postupak za prekršaj protiv javnog reda i mira sa obilježjima nasilja, prekršaj propisan ovim zakonom ili prekršaj sa obilježjima nasilja propisan drugim zakonom i g) ne postoje okolnosti koje negativno utiču na interese bezbjednosti, kao što su: češće i prekomjerno uživanje alkohola, konzumiranje opojnih droga ili drugih omamljujućih sredstava, izraženo poremećeni porodični odnosi, sukobi sa okolinom, agresivno i ekscesno ponašanje i druge okolnosti koje lice čine nepodobnim za posjedovanje oružja.

2. Posebne uslove ispunjava lice koje je: 1) zdravstveno sposobno za držanje i nošenje oružja

Vlasnici oružja za ličnu bezbjednost koji su do dana stupanja na snagu ovog zakona predali svoje oružje nadležnom organu zbog isteka roka važenja oružnog lista mogu podnijeti zahtjev za zamjenu oružnog lista do 31.12.2018. godine , uz ispunjenje gore navedenih opštih i posebnih uslova.

Novčanom kaznom od 1.200 KM do 1.500 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje do 31. decembra 2018.. godine ne podnese zahtjev za zamjenu nevažećeg oružnog lista, odnosno izdavanje oružnog lista. Za ovaj prekršaj, pored novčane kazne, izriče se zaštitna mjera oduzimanja oružja, municije, bitnih dijelova oružja, kao i isprave o oružju.

Prema navodima Srđana obradovića, iz Ministarstva unutrašnjih poslova, izradi Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o oružju i municiji pristupilo se kako bi vlasnicima oružja za ličnu bezbjednost, kojem je istekao rok važenja oružnog lista, jer su propustili prethodne zakonske rokove, bilo omogućeno izdavanje ove dozvole. Prema njegovim riječima, cilj Zakona o oružju i municiji, odnosno odredaba koje se odnose na zamjenu nevažećeg oružnog lista, prvenstveno da se vlasnicima omogući izdavanje oružnog lista, a ne prekršajno kažnjavanje. Obrazlažući ovaj akt u Narodnoj skupštini, on je pojasnio da je i nakon isteka zakonskog roka za podnošenje zahtjeva za izdavanje oružnog lista 30. juna 2017. godine, veliki broj vlasnika oružja za ličnu bezbjednost, kojima je istekao rok važenja oružnog lista, a ispunjavaju opšte i posebne uslove za nabavljanje oružja, podnio zahtjev za izdavanje oružnog lista.

Leave a Reply