Bolovanje radi njege bolesnog djeteta

DIJETE LJEKARSKI PREGLED

Radnik koji je spriječen da radi, tj. da izvršava obaveze iz radnog odnosa, ima pravo na bolovanje. U zavisnosti od razloga zbog kojih je bolovanje otvoreno, razlikuje se dužina bolovanja kao i procenat naknade plate koji pripada radniku za to vrijeme. Razlozi za otvaranje bolovanja mogu biti  bolest, profesionalna bolest, povreda van rada, povreda na radu, dobrovoljno darivanje tkiva, organa i krvi, njega oboljelog člana porodice i dr. U ovom tekstu ću skrenuti pažnju na trajanje bolovanja (uz pravo na naknadu plate) u ovom posljednjem slučaju – radi njege oboljelog člana uže porodice, odnosno djeteta.

 

Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju (Republike Srpske) naknada plate za vrijeme bolovanja zbog njege oboljelog člana uže porodice mlađeg od 15 godina pripada radniku najduže do 15 dana u toku kalendarske godine, a ako je oboljeli član uže porodice stariji od 15 godina najduže do 7 dana u toku kalendarske godine. Dakle, majka sa djetetom mlađim od 15 godina ima pravo na bolovanje uz naknadu plate  ukupno 15 dana u toku godine, a sa djetetom starijim od 15 godina ukupno 7 dana u toku godine. Naknadu plate zbog njege oboljelog člana uže porodice u oba slučaja obezbjeđuje poslodavac iz svojih sredstava.

 

Izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad predviđeno je da pravo na naknadu plate za vrijeme privremene spriječenosti za rad pripada osiguraniku ako je kod djeteta do navršenih 18 godina života teško oštećeno zdravstveno stanje zbog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta i to do 4 (četiri) mjeseca u toku kalendarske godine. Navedene izmjene će se primjenjivati od 1.1.2019. godine. Važeće odredbe pomenutog Pravilnika (koje se primjenjuju do 31.12.2018. godine) predviđaju da drugostepena komisija za ocjenu privremene nesposobnosti za rad može, na prijedlog zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijarnom nivou u kojoj se dijete liječi, kao i uputnice ovlašćenog doktora porodične medicine, predložiti pravo na naknadu plate zbog njege člana uže porodice do 4 mjeseca u toku kalendarske godine. Dakle, po odredbama Pravilnika koje se trenutno primjenjuju, bolovanje u navdenom slučaju je mogućnost, dok je po rješenju koje se primjenjuje od 1.1.2019. godine to pravo.

 

Predviđena je pogodnost i za poslodavce, jer u ovom slučaju bolovanja, poslodavac ima pravo na povrat isplaćene naknade plate za tri mjeseca u toku kalendarske godine (dakle, jedan mjesec bi mogao biti na teret poslodavcima).

 

Zahtjev za ostvarivanje prava na naknadu plate u ovom slučaju, podnosi se nadležnoj organizacionoj jedinici Fonda i uz to se prilaže prijedlog zdravstvene ustavnove tercijarnog nivoa iz Republike Srpske. Fond donosi rješenje na osnovu koga ovlašćeni doktor porodične medicine osiguraniku izdaje izvještaj o privremenoj nesposobnosti za rad.

 

Izmjenama i dopunama Pravilnika predviđeno je da se smatra da je osiguranik (roditelj, staratelj) privremeno nesposoban za rad dok koristi pravo na smještaj uz dijete koje je upućeno na stacionarno liječenje, te da  se za to vrijeme ne vrši ocjena privremene nesposobnosti za rad. Izvještaj o trajanju privremene nesposobnosti za rad ispostavlja ovlašćeni doktor porodične medicine na osnovu potvrde o stacionarnom liječenju ili na osnovu otpusnog pisma.

 

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad preuzmite na ovom linku.

 

Naknada plate za vrijeme bolovanja određuje se u visini od najmanje 70% od osnova za obračun naknade. Osnov za obračun naknade plate za vrijeme bolovanja je neto plata koju bi radnik ostvario da je bio na radu, s tim što ne može biti veći od neto plate koja služi kao osnov za obračun i uplatu doprinosa za zdravstveno osiguranje.  

 

Federacija Bosne i Hercegovine 

 

U Federaciji Bosne i Hercegovine radnik ima pravo na bolovanje po osnovu njege oboljelog člana porodice, na prijedlog konzilija doktora odgovarajućih specijalnosti:

 

a) do šest mjeseci – u jednoj kalendarskoj godini, kada se radi o njezi djeteta oboljelog od cerebralne paralize ili druge teške urođene degenerativne bolesti starosne dobi do sedam godina života,

b) do četiri mjeseca – u jednoj kalendarskoj godini, kada se radi o njezi djeteta do 15 godina života,

c) do dva mjeseca – u jednoj kalendarskoj godini, kada se radi o njezi člana porodice starijeg od 15 godina života.

 

U izuzetnim slučajevima, ljekarska komisija može na prijedlog konzilijuma doktora odgovarajućih specijalnosti da utvrdi pravo na privremenu spriječenost za rad u trajanju dužem od propisanog.

 

Naknada plate određuje se u visini od najmanje 80% osnovice za naknadu s tim da ne može biti niža od iznosa minimalne plate za mjesec za koji se utvrđuje naknada. Osnovicu za naknadu čini plata isplaćena osiguraniku za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem nastupi slučaj na osnovu kojeg se stiče pravo na naknadu.

 

Hrvatska

 

U Hrvatskoj pravo na naknadu plate za vrijeme bolovanja radi njege djeteta do navršene 7. godine života pripada u trajanju od najviše 60 dana za svaku utvrđenu bolest, a za dijete od 7. do 18. godine života najviše do 40 dana. Dakle, period od 60 odnosno 40 dana odnosi se na svaku pojedinačno utvrđenu bolest djeteta, a ne na ukupan broj dana u toku kalendarske godine. Štaviše, ako je  prema ocjeni doktora medicine primarne zdravstvene zaštite zdravstveno stanje djeteta do 18. godine života takvo da njega u trajanju od 60 odnosno 40 dana neće biti dovoljna, potrebno trajanje njege određuje liječničko povjerenstvo Zavoda za obavezno zdravstveno osiguranje. U ovom slučaju dakle, Zakon nije odredio maksimalno trajanje bolovanja. U Hrvatskoj je predviđeno čak i pravo na plaćeno bolovanje radi njege djeteta starijeg od 18 godina ili supružnika, i to u trajanju od najviše 20 dana za svaku utvrđenu bolest, pod ulsovom da se radi o teškim zdravstvenim stanjima ovih lica.
 

Srbija

U Srbiji rješenja nisu tako povoljna kao u Hrvatskoj, ali su daleko bolja nego u Republici Srpskoj. Naime, naknada zarade zbog njege oboljelog člana uže porodice mlađeg od 7 godina života ili starijeg člana uže porodice koji je teško tjelesno ili duševno ometen u razvoju, u svakom pojedinačnom slučaju bolesti najduže do 15 dana. Ako je oboljeli, odnosno povrijeđeni član uže porodice stariji od 7 godina života, najduže do 7 dana. Dakle, pravo na bolovanje radi njege djeteta u periodu od 7, odnosno 15 dana pripada za svaki pojedinačni slučaj bolesti, a ne u odnosu na cijelu kalendarsku godinu. Štaviše, ukoliko postoje opravdani razlozi vezani za zdravstveno stanje člana uže porodice, prvostepena ljekarska komisija može produžiti trajanje bolovanja najduže do 30 dana za njegu djeteta mlađeg od 7 godina  ili starijeg člana uže porodice koji je teško tjelesno ili duševno ometen u razvoju, odnosno do 14 dana za njegu člana uže porodice koji je stariji od sedam godina (takođe, u svakom pojedinačnom slučaju bolesti). 

 

U slučaju teškog oštećenja zdravstvenog stanja djeteta do navršenih 18 godina zbog teškog oštećenja moždanih struktura, maligne bolesti, ili drugog teškog pogoršanja zdravstvenog stanja djeteta, drugostepena ljekarska komisija može, na prijedlog zdravstvene ustanove koja obavlja zdravstvenu djelatnost na tercijernom nivou u kojoj se dijete liječi, kao i uputa izabranog ljekara, produžiti pravo na naknadu zarade zbog njege člana uže porodice do 4 mjeseca.

 

Izvori:

 

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 18/99; 51/01, 70/01, 51/03, 57/03, 17/08, 1/09, 106/09, 39/16, 110/16)

Pravilnik o ostvarivanju prava na naknadu plate za vrijeme privremene nesposobnosti za rad (“Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 63/08, 38/10, 61/11, 87/12, 100/14, 4/15, 8/16, 112/18)
Zakon o zdravstvenom osiguranju ( “Službene novine FBiH”, br. 30/97, 7/02, 70/08, 48/11)

Pravilnik o postupku i kriterijima za utvrđivanje privremene spriječenosti za rad osiguranika ( “Službene novine FBiH”, br. 3/17)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (“Narodne novine” 80/13, 137/13)

Zakon o zdravstvenom osiguranju (“Službeni glasnik Republike Srbije” br. 107/05, 109/05, 30/10, 57/11, 119/12, 55/13, 99/14, 123/14, 126/14, 106/15, 10/16)

 

 

Leave a Reply