Ko je ko u mjenici? Trasant, trasat, akceptant, remitent, indosant, avalista

Trasant, trasat, akceptant, remitent, inodsant, indosatar, avalist, honorat….sve su to lica koja se javljaju u mjenici i za svakoga ko se ne bavi mjeničnim pravom ovaj mjenični jezik zvuči poprilično zbunjujuće. Zato ću u ovom članku pokušati da u kratkim crtama objasnim ko je ko u mjenici.

Trasant i trasat

Krenućemo od početka, tj. od izdavanja mjenice. Lice koje izdaje mjenicu i daje nalog za plaćanje je trasant. On je prvi mjenični dužnik. Trasat je lice na koje se mjenica “vuče” odnosno koje po nalogu trasanta treba da plati mjenični iznos, dok je remitent korisnik mjenice, odnosno lice kome će se isplatiti mjenični iznos.

Primjer: ABC d.o.o. Banja Luka duguje preduzeću DD d.o.o. Doboj 10.000 KM. Istovremeno preduzeće MM d.o.o. Modriča duguje preduzeću ABC d.o.o. Baja Luka isti ili veći iznos. U tom slučaju, preduzeće ABC može izdati mjenicu na iznos od 10.000 KM koju će vući na preduzeće MM, a kao korisnika označiti preduzeće DD.

TRASANT TRASAT AKCEPTANT REMITENT

U navedenom primjeru, preduzeće ABC d.o.o. Banja Luka je trasant, preduzeće MM d.o.o. Modriča je trasat, dok je preduzeće DD d.o.o. Doboj remitent.

Akceptant

S obzirom na to da niko ne može svojom izjavom obavezati drugoga, nije dovoljno da trasant označi neko lice kao trasata da bi se ono smatralo mjeničnopravno obaveznim da isplati mjenicu. Ovo nezavisno od toga da li trasant ima dokaz da mu trasat duguje isti ili veći iznos po nekom pravnom poslu izvan mjenice (npr. ugovoru o kupoprodaji, ugovoru o zajmu i sl.). Stoga, da bi trasat postao mjenični dužnik potrebno je da prihvati (akceptira) trasantov nalog za plaćanje. To će učiniti svojeručnim potpisom, u pravilu na licu mjenice i uz unošenje izjave o akceptiranju (izraženu riječima “prihvatam”, “primam”, “saglasan”, “kao akcept” i sl.). Međutim, akcept će biti valjan i bez unošenja izjave o akceptu (dovoljan je samo potpis na licu mjenice).  Nakon akceptiranja mjenice, trasat odnosno akceptant postaje glavni mjenični dužnik. Trasant (izdavalac) postaje regresni (uslovni) mjenični dužnik.

Pretpostavimo da je navedenom primjeru, trasat MM d.o.o. Modriča akceptirao mjenicu u punom iznosu jer smatra da duguje trasantu iznos koji odgovara iznosu koji je upisan u mjenicu. Time je on postao akceptant, odnosno glavni mjenični dužnik.

Avalista i honorat

Avalist je mjenični jemac, odnosno lice koje jemči da će neki od mjeničnih dužnika, odnosno potpisnika mjenice izvršiti svoju obavezu isplate po mjenici, ako glavni mjenični dužnik po dospjelosti ne isplati mjenicu. Aval se može dati za bilo kojeg potpisnika mjenice (akceptanta, trasanta, ili drugog regresnog obveznika), a lice za koga se aval daje nazivamo honoratom. Ukoliko nije naznačeno za koga se daje aval, smatra se da je dat za trasanta.

Remitent

Remitent je prvi korisnik mjenice. To je lice kome se isplaćuje mjenica, odnosno po čijoj se naredbi isplaćuje mjenica. Naime, mjenica je hartija od vrijednosti po naredbi, te se u mjeničnom blanketu nalazi klauzula “platite po naredbi”. To znači da je lice koje je označeno u mjenici kao remitet prvi mjenični povjerilac, te da je ovlašćeno da naplati mjenicu, ali pored toga može mjenicu indosamentom prenijeti na neko treće lice.

Indosant i indosatar

Prenos mjenice indosamentom se može spriječiti unošenjem u mjenicu tzv. rekta klauzule (“ne po naredbi”). Više o tome u ovom članku. 

Primjer: Nakon što preduzeće ABC. d.o.o. Banja Luka izda mjenicu i označi svog povjerioca DD. d.o.o. Doboj kao remitenta, ovo preduzeće može odlučiti da mjenicu prenese svom povjeriocu preuzeću SA d.o.o. Sarajevo. To će učiniti tako što će indosirati mjenicu na ovo preduzeće. Time će preduzeće DD od mjeničnog povjerioca postati mjenični dužnik u odnosu na preduzeće SA koje sada postaje novi imalac mjenice (mjenični povjerilac). Dakle, po dospjelosti mjenice, mjenična svota se ima isplatiti preduzeću SA, a ne preduzeću DD koje je na licu mjenice označeno kao remitent.

Iz navedenog primjera vidimo da je prvi indosant remitent koji svojeručnim potpisom na poleđini mjenice prenosi (indosira) mjenicu na novog imaoca mjenice (indosatara). Indosiranjem, imalac mjenice mijenja svoj pravni položaj te od mjeničnog povjerioca postaje mjenični dužnik. Indosatar je novi vlasnik mjenice (mjenični povjerilac) i akceptant će biti dužan po dospjelosti njemu isplatiti mjenicu. Ukoliko on to ne učini, onda će svi ostali potpisnici mjenice (trasant, avalist, indosant) biti u dužni isplatiti mjenicu kao regresni mjenični dužnici.

Ovdje sam ukratko predstavila ko su lica u mjenici. Ukoliko želite da saznate više o položaju određenih lica u mjenici pročitajte:

2 comments

Leave a Reply