Šta je porez po odbitku?

Porez po odbitku je, najjednostavnije rečeno, porez koji ne plaća primalac nekog prihoda, već njegov isplatilac (poslodavac za radnike, banka za kamate na štednju i sl.). Zovemo ga porezom “po odbitku” jer propisani iznos poreza isplatilac “odbija” od onoga što treba da isplati primaocu prihoda i uplaćuje ga na propisani uplatni račun, umjesto primaoca prihoda.

Porez po odbitku se uglavnom vezuje za različite vrste dohotka fizičkih lica (plate i naknade), kamate, dividendu i udio u dobiti i sl. Ipak, to ne znači da je isplatilac prihoda poreski obveznik, jer to i dalje ostaje primalac prihoda.

POREZ PO ODBITKU

 

Porez po odbitku – način utvrđivanja i naplate poreza, a ne vrsta poreza

Kada govorimo o porezu po odbitku, ne govorimo o posebnoj vrsti poreza, već o jednom od načina utvrđivanja i naplate poreza. Naime, poresku obavezu može utvrditi sam poreski dužnik (ili poreski obveznik) ili to može učiniti Poreska uprava (donošenjem rješenja). Kada poresku obavezu utvrđuje sam poreski dužnik govorimo o samooporezivanju. U okviru samooporezivanja, razlikujemo oporezivanje po odbitku i samooporezivanje u užem smislu. U oba slučaja poresku obavezu utvrđuje poreski dužnik, a ne Poreska uprava, ali kod poreza po odbitku to čini poreski platac u ime i za račun poreskog(primaoca prihoda) dok kod samooporezivanja u užem smislu utvrđivanje sprovodi sam poreski obveznik.

Poreski platac – poreski dužnik, ali ne i poreski obveznik

Poreski platac jeste poreski dužnik, ali nije poreski obveznik. Da bismo ovo razumjeli, potrebno je razlikovati pojam poreskog dužnika i poreskog obveznika.

Poreski dužnik je svako lice koje je dužno da izvrši neku radnju iz poreskopravnog odnosa. To je onaj ko duguje porez, ko za porez odgovara, ko porez za trećeg obustavlja i uplaćuje po odbitku, ko podnosi poresku prijavu i svako ko je dužan da ispunjava druge, poreskim zakonima propisane, dužnosti. Dok je poreski obveznik samo ono lice koje je dužno da plati porez. Otuda, možemo reći da je svaki poreski obveznik istovremeno i poreski dužnik, ali da svaki poreski dužnik nije poreski obveznik.

Kada ovo povežemo sa plaćanjem poreza po odbitku, možemo zaključiti da je isplatilac prihoda (poreski platac) poreski dužnik koji (u ime i za račun) poreskog obveznika “odbija” i uplaćuje propisani iznos poreza, dok primalac prihoda i dalje ostaje poreski obveznik. Dakle, poreski platac je lice koje nije poreski obveznik (on je isplatilac određenog prihoda), ali ga zakon obavezuje da obračuna i po odbitku plati propisani porez na prihod koji isplaćuje poreskom obvezniku. On postupa u ime i za račun poreskog obveznika, ali zakon propisuje da (iako nije poreski obveznik) odgovara za naplatu svih onih poreza kod kojih je predviđena naplata po odbitku. Poreski platac je poslodavac kada isplaćuje plate radnicima, to je i banka kada isplaćuje kamatu na štednju, to je i privredno društvo kada isplaćuje dividendu nerezidentnom pravnom licu i sl.

Kada se plaća porez po odbitku?

Kada su u pitanju porezi na dohodak koji se utvrđuju po odbitku, njih isplatilac prihoda, za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćen prihod, obračunava, obustavlja (odbija propisani iznos poreza od onoga što isplaćuje primaocu prihoda) i uplaćuje na propisani uplatni račun u momentu isplate prihoda.

“Porez po odbitku za svakog obveznika i za svaki pojedinačno isplaćeni dohodak….isplatilac obračunava i uplaćuje na propisane račune u momentu isplate prihoda”.

Isplatilac dohotka na koji se porez plaća po odbitku dužan je prilikom svake isplate dohotka odbiti porez od poreske osnovice i uplatiti na propisane uplatne račune. To znači da primaocu isplaćuje dohodak koji je umanjen za iznos plaćenog poreza.

Porez po odbitku plaća se na dohodak od ličnih primanja, dohodak od autorskih prava, prava srodnih autorskim pravima i prava industrijske svojine, dohodak od kapitala i ostali dohodak. Ostali dohodak čine: prihodi od članstva u upravnim odborima, nadzornim odborima i drugim tijelima i organima u kojima se plaća naknada za rad; prihodi izabranih, imenovanih ili postavljenih lica; prihodi od bavljenja profesionalnom sportskom aktivnošću; prihodi po osnovu djelatnosti vještaka, tumača, prevodilaca, sportskih sudija, estradnih umjetnika, i sl; prihodi po osnovu obligacionih ugovora poput trgovačkih putnika, agenata, akvizitera itd.

Pored toga, prema Zakonu o porezu na dobit, porez po odbitku obračunava se i plaća pri isplati prihoda nerezidentu (pravnom licu koje ima sjedište u inostranstvu) na sljedeće isplate prihoda:

  1. dividende i udjela u dobiti,
  2. kamate
  3. naknade po osnovu autorskog i srodnih prava i prava intelektualne svojine
  4. naknade za izvođenje estradnog, zabavnog, umjetničkog ili sportskog programa u RS,
  5. naknade za stručne, naučne tehničke i obrazovne usluge
  6. premije osiguranja za osiguranje i reosiguranje od rizika u Republici Srpskoj,
  7. telekomunikacione usluge između RS i strane države
  8. zakup pokretne imovine.

Porez po odbitku plaća se i za prihode od usluga koje plaća rezident RS rezidentu države sa kojom BiH nema zaključen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja.

One comment

Leave a Reply