Da li se rad po ugovoru o djelu računa u staž, i ako da na koji način?

Poresko pravo

Računa, lice koje je angažovano po ugovoru o djelu obavzeno je osigurano na penzijsko i invalidsko osiguranja, a stopa doprinosa za PIO je 18,5% od bruto naknade.
Staž osiguranja se računa prema ugovorenoj naknadi za koju je uplaćen doprinos.
Staž osiguranja sa efektivnim trajanjem izražen u mjesecima utvrđuje se tako što se iznos ugovorene naknade sa porezima i doprinosima, tj. bruto iznos ugovorene naknade isplaćene u toku godine podijeli sa prosječnom mjesečnom bruto platom u Republici ostvarenom u prethodnoj godini.