Plaća li se porez ukoliko otac poklanja sinu kuću u kojoj je on živio?

Poresko pravo

Zakon o porezu na dohodak oporezuje kapitalnu dobit (kao pozitivnu razliku između prodajne cijene nekretnine i njene nabavne vrijednosti) koju ostvarite prenosom stvarnih prava na nepokretnostima, sa ili bez naknade. Ukoliko se radi o prenosu bez naknade, onda Zakon propisuje da se prodajnom cijenom smatra tržišna cijena nekretnine koju procjenjuje Poreska upava. Zakon ne predviđa nikakve izuzetke, čak ni u slučaju prenosa između roditelja i djece.
Navedeno znači da Vaš otac plaća porez na kapitalnu dobit kada vam poklanja kuću, ukoliko je tržišna vrijednost te kuće u momentu prenosa na Vas veća od cijene po kojoj je Vaš otac kuću nabavio (kupio, sagradio i sl.). Porez se plaća upravo na tu razliku, po stopi od 10%.