Da li u naknadu za porodiljsko odsustvo ulazi i dopunski rad, tj. da li trudnice koje su prijavljene na dopunski rad primaju naknadu plate od poslodavca kod koga su na dopunskom radu tokom porodiljskog odsustva?

Radno pravo

Dopunski rad je rad van radnog odnosa, pa lica angažovana po osnovu ugovora o dopunskom radune ne uživaju prava i zaštitu koju uživaju lica u radnom odnosu. U tom smislu, nemate pravo da vam se ta naknada koju ostvarujete (koja nije plata) nadoknadi za vrijeme porodiljskog odsustva. Dakle, po tom ugovoru niti se smatrate “radnikom” u smislu Zakona o radu, niti potpadate pod odredbe o posebnoj zaštiti žene i materinstva, niti je naknada koju primate “plata”, tako da nemate ni pravo na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva od poslodavca kod koga ste angažovani po ovom ugovoru.