Porez na dohodak malog preduzetnika

Mali preduzetnik

 

Mali preduzetnik je fizičko lice koje (tokom cijele poreske godine) ispunjava sljedeće uslove: 1) obavlja samostalnu djelatnost, 2) zapošljava najviše tri radnika, 3) ostvaruje ukupan godišnji prihod po osnovu obavljanja djelatnosti do 50.000 KM, 4) ne ostvaruje prihod zajedničkim obavljanjem samostalne djelatnosti.

 

Ipak, iako ispunjavaju ove uslove, ne mogu steći status malog preduzetnika oni preduzetnici koji obavljaju profesionalne djelatnosti, a naročito: advokati, notari, inženjeri, arhitekti, poreski savjetnici, stečajni upravnici, tumači, prevodioci, novinari, umjetnici, sportisti i druga slična zanimanja.

Dakle, preduzetnik koji ispunjava prethodne uslove može izabrati da umjesto opšteg režima poreza na dohodak od samostalne djelatnosti (sa poreskom stopom 10% na ostvareni dohodak, odnosno prihod umanjen za priznate rashode), plaća porez na dohodak malog preduzetnika po stopi od 2% na ukupno ostvareni prihod, ali ne manje od 600 KM godišnje. Dakle, kod malog preduzetnika se ne utvrđuje dohodak u smislu prihodi minus rashodi, nego se plaća 2% na ukupno ostvareni prihod. Što znači da je ovaj način oporezivanja pogodan za one vrste djelatnosti u kojima nisu veliki troskovi poslovanja. Najmanji iznos poreza koji se može platiti je 600 KM godišnje, što znači da i preduzetnik koji ostvari manje od 30.000 KM prihoda godišnje plaća ovaj iznos (npr. iako bi na 20.000 KM prihoda trebalo da plati 2%, odnosno  400 KM, on plaća minimalnih 600 KM).

 

Mali preduzetnik plaća porez na ukupan mjesečni prihod do 10-og u mjesecu za prethodni mjesec. Plaćeni porez malog preduzetnika koji je obračunat na ukupno ostvareni prihod u toku poreske godine smatra se konačnom poreskom obavezom i ne uključuje se u godišnju poresku prijavu.

 

Mali preduzetnik je dužan da vodi samo knjigu prometa, dok su ostali preduzetnici dužni da vode dnevnik, glavnu i pomoćne knjige (ako vode knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva, na obračunskom osnovu) odnosno  knjigu prihoda i rashoda, popisnu listu stalne imovine i evidencije o potraživanjima i obavezama (ako vode poslovne knjige po principu prostog knjigovodstva, odnosno principu blagajne). Mali preduzetnici su oslobođeni obaveze registrovanja prometa preko fiskalne kase

 

Poreski obveznik koji obavlja samostalnu djelatnost, a želi da bude oporezovan kao mali preduzetnik, dužan je da dostavi obavještenje nadležnom poreskom organu sa dokazima o ispunjavanju uslova do 31. januara one godine u kojoj želi da ima status malog preduzetbika. Ako je neko tek počeo da obavlja samostalnu djelatnost (tek se registrovao kao preduzetnik) i želi da već u toj godini bude oporezovan kao mali preduzetnik, dužan je da u roku od 30 dana od dana početka obavljanja djelatnosti dostavi zahtjev Poreskoj upravi, uz koji prilaže dokaze o ispunjenosti uslova.

 

Ukoliko preduzetnik prestane da ispunjava uslove da bude oporezovan kao mali preduzetnik ili odustane od izbora da bude tako oporezovan,  njegov status malog preduzetnika se opoziva i ne može ga ponovo steći u naredne tri godine od godine opoziva. Dakle, ako je izgubio status malog preduzetnika npr. u maju 2017. godine,  može ponovo steći taj status tek 2021. godine.

 

Poreska prijava za malog preduzetnika <-

 

 

 

 

Leave a Reply