Porez malog poljoprivrednika

Od  1. januara 2024. godine, nosioci poljoprivrednog gazdinstva koji ostvare godišnji prihod manji od 50.000 KM mogu da plaćaju porez kao mali poljoprivrednici. To znači da porez na dohodak plaćaju u određenim fiksnim godišnjim iznosima (200 ili 400 KM) u zavisnosti od ostvarenog godišnjeg prihoda), umjesto da plaćaju porez na dohodak od samostalne djelatnosti po stopi od 10% od ostvarenog prihoda.  Štaviše, ukoliko mali poljoprivrednik ostvari godišnji prihod do 12.000 KM porez na dohodak se ne plaća.


Lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost može da plaća porez na dohodak po osnovu samostalne djelatnosti, po stopi od 10% na prihod ostvaren obavljanjem djelatnosti. Mogućnost koju ima od 1. januara 2024. godine je da izabere da porez na dohodak plaća kao mali poljoprivrednik, u određenim fiksnim iznosima, u zavisnosti od visine ukupnog godišnjeg prihoda.


Ko je mali poljoprivrednik?

Da bi fizičko lice koje obavlja poljoprivrednu djelatnost moglo plaćati porez na dohodak kao mali poljoprivrednik potrebno je da tokom cijele poreske godine ispunjava sljedeća dva uslova (kumulativno):
1) da je to fizičko lice nosilac poljoprivrednog gazdinstva registrovan samo kod APIF-a u Registar poljoprivrednih gazdinstava,
2) da ukupan godišnji prihod  po osnovu obavljanja poljoprivredne djelatnosti ne prelazi iznos od 50.000 KM.

Koliko iznosi porez malog poljoprivrednika?

Kao što sam na početku navela, porez malog poljoprivrednika plaća se godišnje u apsolutnom iznosu u zavisnosti od ostvarenog prihoda od obavljanja poljoprivredne djelatnosti. Poljoprivrednici koji su u toku prethodne godine ostvarili prihod isključivo u formi registrovanog poljoprivrednog gazdinstva, plaćaju porez na dohodak u odnosu na tako ostvaren prihod, u sljedećim iznosima:
1) za ostvaren godišnji prihod do 12.000 KM porez na dohodak se ne plaća;
2) za ostvaren godišnji prihod preko 12.000 KM, a najviše do 25.000 KM, porez na dohodak se plaća u godišnjem iznosu od 200 KM;
3) za ostvaren godišnji prihod preko 25.000 KM, a najviše do 50.000 KM, porez na dohodak se plaća u godišnjem iznosu od 400 KM.

Poljoprivrednik koji ispunjava uslove  da bude oporezovan kao mali poljoprivrednik i želi da bude na ovaj način oporezovan treba da dostavi izjavu o ispunjenosti uslova i iznosu prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Rok za dostavljanje izjave je 28. februar tekuće godine. Porez se plaća na ukupan godišnji prihod do 30. juna tekuće godine za prethodnu godinu.

Ukoliko poljopivrednik ne dostavi izjavu o ispunjenosti uslova i ostvarenom prihodu, plaća porez na dohodak od samostalne djelatnosti po opštoj stopi od 10% u odnosu na ostvareni prihod, nezavisno od toga što eventualno ispunjava uslove da bude oporezovan kao mali poljoprivrednik.

Više o porezu na dohodak malog preduzetnika možete saznati na ovom linku.

Porez malog poljoprivrednika je regulisan odredbama Zakona o porezu na dohodak (čl. 25a do 27v)

 

2 comments

Leave a Reply