Snižena naknada za vrijeme nezaposlenosti i skraćeno vrijeme trajanja prava na naknadu

Izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, koje stupaju na snagu 1.1.2024. godine smanjen je garantovani minimum naknade za vrijeme nezaposlenosti za preko 30% i skraćeno vrijeme trajanja prava na naknadu za lica sa preko 30 godina radnog staža.

UNEMPLOYED
LOOKING FOR A JOB

Ranije sam pisala o naknadi za vrijeme nezaposlenosti, odnosno o izmjenama koje su 2019. godine stupile na snagu i kojima je produženo trajanje prava na novčanu nakandu za radnike sa najdužim stažom, povećana visina novčane naknade, kao i visina najniže “garantovane” novčane naknade. Od 1. januara 2024. godine, na snagu su stupile nove izmjene, ali ovaj put je garantovani miniminum naknade snižen sa 80% na 55% najniže plate i skraćeno je vrijeme trajanja prava na naknadu za lica sa preko 30 godina radnog staža.

Snižen garantovani minimum naknade za vrijeme nezaposlenosti

Naknada za vrijeme nezaposlenosti zavisi od prosječne plate koju je nezaposleni ostvario u posljednja tri mjeseca rada. Istovremeno Zakon predviđa garantovani minimum i maksimum ove naknade.  Nezaposleno lice koje ima do 15 godina provedenih u osiguranju od nezaposlenosti, primaće novčanu naknadu u iznosu od 45% prosječne plate koju je ostvarilo za posljednja tri mjeseca rada. Nezaposleno lice koje ima 15 i više godina provedenih u osiguranju od nezaposlenosti ostvaruje pravo na novčanu naknadu u iznosu od 50% prosječne plate koju je ostvarilo u posljednja tri mjeseca rada.

Prije posljednjih izmjena i dopuna Zakona bilo je previđeno da naknada ne može biti niža od 80% najniže plate u Republici Srpskoj. Od 1.1.2024. godine naknada za vrijeme nezaposlenosti neće moći biti niža od 55% od najniže plate. Takođe, naknada ne može biti viša od iznosa jedne prosječne plate nakon oporezivanja u Republici za prethodnu godinu.

Dakle, garantovani mimimum naknade za vrijeme nezaposlenostismanjen je za 31.25%. Ovo će najviše pogoditi upravo radnike sa najnižim platama, jer će ukoliko ostanu bez posla umjesto dosadašnjih 80% najniže plate, cca 560KM, primati naknadu u iznosu od svega 385 KM.

U Prijedlogu se obrazlaže da dosadašnji iznos najniže novčane naknade i vrijeme ostvarivanja ovog prava stimulišu pasivnost nezaposlenih lica i omogućavaju zloupotrebu od strane pojedinih poslodavaca, naročito u području gdje radnici ostvaruju pravo na najnižu platu. Predlagač dalje ističe da je visina najniže garantovane novčane naknade stimulativno djelovala na duži ostanak tražioca zaposlenja na evidenciji nezaposlenih i negativno se odrazila na njihov povratak na tržište rada.  Takođe, navodi se da je visina naknade dovela do pojave rada na crno i do angažovanja ovih lica putem ugovora o djelu ili drugim obligacionim ugovorima od strane poslodavca kod kojeg im je prestao radni odnos s ciljem izbjegavanja primjene propisa u oblasti rada i zapošljavanja.

Skraćeno vrijeme trajanja prava na naknadu nezaposlenosti

Pored umanjenja najniže garantovane naknade za vrijeme nezaposlenosti, skraćeno je i vrijeme trajanja prava na novčanu naknadu za lica koja imaju preko 30 godina radnog staža (odnosno koja su preko 30 godina provela u osiguranju od nezaposlenosti).

Naime, prema važećem Zakonu, pravo na novčanu naknadu, kao i pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje, ostvaruju se za period čija dužina zavisi od dužine radnog staža [odnosno vremena provedenog u osiguranju od nezaposlenosti]:

  1. do 12 mjeseci radnog staža – mjesec dana
  2. 1 do 2 godine – 2 mjeseca
  3. 2 do 5 godina – 3 mjeseca
  4. 5 do 10 godina – 6 mjeseci
  5. 10 do 20 godina – 9 mjeseci
  6. 20 do 30 godina – 12 meseci
  7. 30 do 35 godina – 18 mjeseci [od 1.1.2024. – 15 mjeseci]
  8. preko 35 godina – 24 mjeseca [od 1.1.2024. – 18 mjeseci].

Izmjenama i dopunama Zakona je predviđeno smanjenje perioda trajanja prava na naknadu licima koja su u osiguranju provela od 30 godina do navršenih 35 godina, sa sadašnjih 18 mjeseci na 15 mjeseci.  Za lica koja su provela preko 35 godina u osiguranju nezaposlenosti, period trajanja prava na naknadu je smanjen sa sadašnjih 24 mjeseca na 18 mjeseci.

Cilj ovih izmjena je, kako navodi predlagač, da destimuliše nezaposlena lica da ostaju na evidenciji nezaposlenih duže vrijeme.

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti

 

 

 

Leave a Reply