Novčana naknada za nezaposlene

U novembru 2019. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti. Važne izmjene tiču se novčane naknade koja pripada nezaposlenim licima, odnosno njenog trajanja i visine. Produženo je trajanje prava na novčanu nakandu za radnike sa najdužim stažom, povećana visina novčane naknade, kao i visina najniže “garantovane” novčane naknade. 

 

Ko ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti?

 

Nezaposleno lice koje je bilo u radnom odnosu neprekidno najmanje 12 mjeseci ili 12 mjeseci sa prekidima u posljednjih 18 mjeseci, ima pravo na novčanu naknadu, zdravstveno osiguranje i penzijsko i invalidsko osiguranje, pod uslovom da mu je radni odnos prestao bez njegovog zahtjeva, saglasnosti ili krivice i da je za navedni period uplaćen doprinos za osiguranje od nezaposlenosti.  

Pored toga, ova prava ostvaruje i lice koje jednostrano otkaže ugovor o radu zbog neisplaćenih plata ili doprinosa u periodu dužem od tri mjeseca. Ukoliko je do prestanka radnog odnosa došlo sporazumom radnika i poslodavca, nezaposleno lice zadržava pravo na naknadu ukoliko je do prestanka došlo zbog premještaja bračnog druga u drugo mjesto ili spajanja porodice nakon zaključenja braka i time uslovljene promjene prebivališta.

 

Ista prva ima i lice koje je obavljalo samostalnu djelatnost (u smislu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju), ali je prestalo da je obavlja i odjavilo se sa obaveznih vidova osiguranja

 

NOVČANA NAKNADA ZA NEZAPOSLENE

 
Rok za podnošenje zahtjeva?

 

Da bi ostvarilo pravo na novčanu naknadu, nezaposleno lice mora da se prijavi na evidenciju Zavoda za zapošljavanje i da podnese zahtjev za ostvarivanje ovog prava. Ukoliko podnese zahtjev u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa, novčana naknada mu pripada od prvog dana od dana prestanka. Ako podnese zahtjev po isteku roka od 30 dana, novčana naknada mu pripada od dana podnošenja zahtjeva, umanjena za period kašnjenja. Po isteku vremena za koje bi mu pripadalo pravo na novčanu naknadu, nezaposleni više ne može ostvariti navedeno pravo.

Trajanje prava na novčanu naknadu

 

Pravo na novčanu naknadu, kao i pravo na zdravstveno i penzijsko i invalidsko osiguranje ostvaruju se za period čija dužina zavisi od dužine radnog staža:

  1. do 12 mjeseci radnog staža – mjesec dana

  2. od godinu do navršene 2 godine – 2 mjeseca

  3. od 2 do navršenih 5 godina – 3 mjeseca

  4. od 5 do navršenih 10 godina – 6 mjeseci

  5. od 10 do navršenih 20 godina – 9 mjeseci

  6. od 20 do navršenih 30 godina – 12 meseci

  7. od 30 do navršenih 35 godina – 18 mjeseci,

  8. preko 35 godina – 24 mjeseca.

Kod ponovnog ostvarivanja prava na novčanu naknadu, u staž osiguranja se uračunava samo staž koji je nezaposleno lice ostvarilo poslije primanja posljednje novčane naknade. 

 

Koliko iznosi novčana nakanda?

 

 

Za nezaposleno lice koje ima do 15 godina radnog staža, novačana naknada se isplaćuje u iznosu od 45% prosječne plate koju je lice ostvarilo za posljednja tri mjeseca rada. Za nezaposleno lice koje ima 15 i više godina staža, novčana naknada iznosi 50% od prosječne plate koju je ostvarilo u posljednja tri mjeseca rada.

 

Ipak, Zakon predviđa garantovani minimum i maksimum ove naknade, tako da naknada ne može biti niža od 80% najniže plate u Republici Srpskoj, ali ni viša od jedne prosječne plate nakon oporezivanja u RS za prethodnu godinu.

 

Ukoliko je lice radilo sa nepunim radnim vremenom, novčana naknada se računa u srazmjeri sa obimom radnog vremena koje je imalo prije prestanka radnog odnosa.

 

 

Leave a Reply