Kako Vlada RS na štetu porodilja doprinosi “racionalnom korišćenju javnih sredstava”?

U prethodnom tekstu sam ukazala da su u vrijeme inflacije porodilje dvostruko oštećene u pogledu visine naknade plate koju primaju za vrijeme porodiljskog u odnosu na platu koju bi primale da su na radu. Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o radu koji je na dnevnom redu 7. redovne sjednice Narodne skupštine, ukoliko bude usvojen, dodatno će umanjiti naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva, a sve s ciljem “racionalnog korišćenja javnih sredstava”, kako je navedeno u Prijedlogu.

Naime, važeći Zakon o radu propisuje da porodilja ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u toku posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva. Navedena odreba ima dvije posljedice koje su naročito izražene u periodu inflacije kada poslodavci povećavaju plate kako bi one pratile rast životnih troškova. Prva je da ukoliko poslodavac poveća platu radnici koja je na porodiljskom odsustvu, ona neće primati tu uvećanu platu nego prosječnu platu koju je primala prije početka korišćenja porodiljskog odustva; Druga je da pored toga što im se plata neće dodatno uvećavati, porodilje u startu dobijaju manju platu od one koje su dobijala prije porodiljskog (jer umjesto posljednje najveće plate, osnov za naknadu plate je prosjek posljednjih 12 plata).

U svom posljednjem tekstu sam zaključila: “Ono što je važno imati na umu je da u vrijeme inflacije, rast plata nije realan, nego nominalan, on samo treba da pokrije povećane životne troškove, kojih smo svi svjedoci. S obzirom na specifičnost trenutne ekonomske situacije, ne postoji nikakvo opravdanje da se ovaj nominalni rast plata ne odrazi i na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva, te da se kao osnov za obračun naknade za vrijeme porodiljskog ne uzima 12 plata, nego eventualno posljednje 3 plate. Ovo ne bi moralo da bude trajno rješenje, ali bi moralo da se usvoji kao mjera koja će trajati dok se ekonomska situacija ne stabilizuje, odnosno dok cijene ne prestanu rasti. Da li će zakonodavac imati sluha za to, ostaje da vidimo…”

I Vlada Republike Srpske je odlučila da reaguje, predloživši izmjene Zakona o radu u dijelu koji se odnosi na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva. Međutim, umjesto da osnov za obračun plate budu posljednje 3 plate (ili eventualno 6 plata) Vlada predlaže da osnov bude prosječna plata koju je žena ostvarila u toku posljednjih 18 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva. Očito Vlada želi da obezbijedi da u osnov za obračun  nakande plate za vrijeme porodiljskog uđu što niže plate, jer se ova naknada isplaćuje na teret Javnog fonda za dječiju zaštitu, a ne iz sredstava poslodavaca.

Do sada je važilo pravilo  da se naknada plaete mjesečno usklađuje sa rastom prosječnih plata u Republici. Iako ova odreba nije primjenjivana u praksi, ipak je bilo značajno da se u uslovima inflacije nađe način za njenu primjenu. Predložene izmjene i dopune ovu odredbu brišu, iz razloga “problema u praktičnoj primjeni te odredbe i zbog drugačijeg načina određivanja visine ove naknade”.

Pored toga, postojeća odredba Zakona o radu predviđa da ukoliko žena u 12 mjeseci prije porodiljskog odsustva u nekom periodu nije bila u radnom odnosu, odnosno nije ostvarila platu, naknada plate se obračunava uzimajući u obzir visinu plate koju bi ostvarila da je bila na radu. I ovdje je Vlada predložila kreativno rješenje s ciljem “racionalnog korišćenja javnih sredstava”. Naime, prijedlog je da se prilikom obračuna naknade plate za svaki mjesec za koji nije ostvarila platu uzima iznos najniže plate u Republici, umjesto plate koju bi ostvarila da je bila na radu.

Pored osnovnog razloga za ovakve izmjene, tj.”racionalnog korišćenja javnih sredstava” na štetu porodilja, Vlada Republike Srpske objašnjava da je cilj ovih izmjena i sprečavanje “vještačkog” povećanja plata s ciljem neosnovanog povlačenja sredstava iz Javnog fonda za dječiju zaštitu na ime refundacije naknade plate za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva.

Voljela bih da čujem koliko je to slučajeva ovakve zloupotrebe Vlada utvrdila prije nego što je predložila ovu izmjenu? Da li je obim navodne zloupotrebe toliki da opravdava umanjenje naknade plate porodiljama na ovaj način? Ili se zbog pojedinačnih, izolovanih slučajeva zloupotrebe kažnjavaju sve porodilje? Da li su to mjere za podsticanje nataliteta u kojima se tako mnogo priča? Ili je jedini cilj i jedino opravdanje  krpljenje rupa u budžetu na štetu porodilja, koje od te naknade plate treba da izdržavaju i novorođenu bebu?

 

 

One comment

Leave a Reply