Kako inflacija utiče na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva?

U Nezavisnim novinama, danas je objavljen tekst pod naslovom “Porodilje ostale kratkih rukava, plate im ne rastu kao njihovim kolegama“. Ovim tekstom se opravdano skreće pažnja da u vrijeme inflacije, kada poslodavci povećavaju plate kako bi one pratile rast troškova, to povećanje ne utiče na naknadu plate koju dobijaju porodilje. Međutim,  ovim tekstom se propustilo ukazati da, pored toga što im se plata neće dodatno povećavati,  porodilje u startu dobijaju manju platu za vrijeme porodiljskog od one koju su dobijale prije porodiljskog.

Kako dolazi do ovoga?

Zakon o radu propisuje da za vrijeme korišćenja porodiljskog odsustva žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u toku posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva.

Samo ove godine imali smo tri povećanja plata u javnom sektoru (u januaru, maju i avgustu). Za ženu koja, primjera radi, u decembru počne da koristi porodiljsko odsustvo to znači da će joj u obračun ući sve plate, i one prije prvog povećanja i plate koje su povećavane postepeno, te će u konačnici taj prosjek biti  manji od plate koju je porodilja dobijala prije početka korišćenja porodiljskog.

Stoga, u uslovima inflacije, kada rast cijena mora pratiti i (nominalni) rast plata, ne stoji da  naknada plate za vrijeme porodiljskog iznosi 100% plate, jer će taj iznos biti manji.

Pored toga, eventualna povećanja koja bi uslijedila nakon što je porodiljsko već otvoreno, ne bi uticala na rast naknade plate za vrijeme porodiljskog, pa razlika između naknade plate koju prima porodilja i plate koja joj pripada po zakonu o platama može biti značajna.  Zakon o radu predviđa mogućnost da se naknada plate mjesečno usklađuje sa rastom prosječnih plata u Republici, što bi moglo donekle da popravi situaciju, bar u pogledu uticaja povećanja plata na naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva, ali prema informacijama koje imamo, ova odredba se u praksi ne primjenjuje.

Na primjeru jedne neto plate koja je decembru prošle godine, u javnom sektoru, iznosila 1200,00 KM, to izgleda otprilike ovako:

  • plata za decembar 2021. – 1200,00 KM
  • plata za januar, februar, mart i april 2022. – 1300,00 KM,
  • plata za maj, jun, jul 2022. – 1400,00 KM,
  • plata za avgust, septembar, oktobar i novembar 2022. – 1500,00 KM.

Dakle, ako trudnica otvara porodiljsko u decembru 2022. kao prosjek joj se uzimaju plate od decembra 2021. do novembra 2022. godine, što će značiti da je prosječna plata 1382, 33 KM, odnosno da će naknada plate za vrijeme porodiljskog biti u startu manja za 117,00 KM od plate koju bi primala da je u radnom odnosu. Ako na to dodamo najavljeno povećanje plata od 5% u januaru, koje se, takođe, neće odraziti na povećanje naknade plate porodilji, to će biti  već  skoro 200,00 KM razlike između naknade koju prima i plate koja joj pripada za radno mjesto. Sa svakim eventualnim povećanjem koje bi uslijedilo sljedeće godine, taj jaz bi bio sve veći.

Ono što je važno imati na umu je da u vrijeme inflacije, rast plata nije realan, nego nominalan, on samo treba da pokrije povećane životne troškove, kojih smo svi svjedoci. S obzirom na specifičnost trenutne ekonomske situacije, ne postoji nikakvo opravdanje da se ovaj nominalni rast plata ne odrazi i na naknadu za vrijeme porodiljskog odsustva, te da se kao osnov za obračun naknade za vrijeme porodiljskog ne uzima 12 plata, nego eventualno posljednje 3 plate. Ovo ne bi moralo da bude trajno rješenje, ali bi moralo da se usvoji kao mjera koja će trajati dok se ekonomska situacija ne stabilizuje, odnosno dok cijene ne prestanu rasti. Da li će zakonodavac imati sluha za to, ostaje da vidimo…

I za kraj, važno je napomenuti da ovo ne bi predstavljalo dodatni teret za poslodavce, jer se naknada plate za vrijeme porodiljskog ostvaruje na teret Javnog fonda za dječiju zaštitu Republike Srpske.

Napomena

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o radu koji je na snazi od 1.1.2024. godine, dodatno će umanjiti naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva, a sve s ciljem “racionalnog korišćenja javnih sredstava”. Više o tome u članku Kako Vlada RS na štetu porodilja doprinosi “racionalnom korišćenju javnih sredstava.

 

 

Asistent at | Website | + posts

One comment

  1. […] U prethodnom tekstu sam ukazala da su u vrijeme inflacije porodilje dvostruko oštećene u pogledu visine naknade plate koju primaju za vrijeme porodiljskog u odnosu na platu koju bi primale da su na radu. Prijedlog Izmjena i dopuna Zakona o radu koji je na dnevnom redu 7. redovne sjednice Narodne skupštine, ukoliko bude usvojen, dodatno će umanjiti naknadu plate za vrijeme porodiljskog odsustva, a sve s ciljem “racionalnog korišćenja javnih sredstava”, kako je navedeno u Prijedlogu. […]

Leave a Reply