Pravo poljoprivrednika na paušalnu PDV naknadu

PASULJ POLJOPRIVREDA

 

Zakon o porezu na dodatu vrijednosti (dalje u tekstu: ZPDV) predviđa poseban postupak oporezivanja poljoprivrednika koji nije PDV obveznik, odnosno koji kao predstavnik domaćinstva obavlja poljoprivrednu ili šumarsku djelatnost, pod uslovom da je ukupan katastarski prihod svih članova domaćinstva niži od 15.000 KM. Ovakav poljoprivrednik nema pravo da iskazuje PDV u svojim fakturama, nema pravo da vrši odbitak ulaznog PDV-a i nije dužan da vodi knjige na način propisan ZPDV, ali ima pravo na PDV naknadu.

 

Kao što je već rečeno, poljoprivrednici koji nisu PDV obveznici nemaju pravo da odbiju ulazni PDV koji su platili na svoje inpute (npr. sjemena, đubrivo, pesticide, gorivo, radne mašine i sl.) što znači da oni prilikom nabavke ovih dobara imaju isti položaj kao krajnji potrošači (snose teret PDV-a) iako obavljaju poljoprivrednu djelatnost i vrše promet robe i usluga u vidu djelatnosti. S druge strane, ukoliko poljoprivrednici isporučuju svoje proizvode PDV obveznicima, ni oni neće imati pravo na odbitak ulaznog PDV-a za dobra/usluge primljene od poljoprivrednika (jer poljoprivrednik-isporučilac nije PDV obveznik i nema pravo da iskaže PDV u svojim fakturama). To se može izuzetno negativno odraziti na mogućnost plasmana dobara/usluga poljoprivrednika koji nije PDV obveznik. Stoga, ZPDV uvodi institut paušalne PDV naknade kojom se djelimično kompenzuju troškovi PDV-a obračunatog na inpute koji poljoprivrednika pogađaju kao da je krajnji potrošač, a istovremeno se PDV obvezniku koji kupi proizvode/usluge od poljoprivrednika omogućava da plaćenu PDV naknadu odbije kao ulazni porez od PDV-a koji obračunava na svoje isporuke dobara/pružanje usluga.

 

PDV naknada iznosi 5% neto vrijednosti primljenih dobara i usluga. Pravo na paušalnu naknadu ima poljoprivrednik koji izvrši promet poljoprivrednih i šumskih dobara i usluga licima koja su PDV obveznici. Ova lica (primaoci) dužni su da obračunaju PDV naknadu, da plate poljoprivredniku vrijednost primljenih dobara/usluga i PDV naknadu, da izdaju potvrdu o plaćanju i tek nakon toga PDV obveznik-primalac dobara/usluga ima pravo da odbije obračunati iznos PDV naknade kao ulazni porez.

 

Potvrda o plaćanju obavezno sadrži:

1) naziv, adresu i identiikacioni broj obveznika (izdavaoca potvrde)

2) mjesto i datum izdavanja i redni broj potvrde,

3) ime i prezime, adresu i JMBG poljoprivrednika

4) vrstu i količinu isporučenih dobara, vrstu i obim usluge, 

5) vrijednost primljenih dobara i usluga

6) iznos PDV naknade obračunate poljoprivredniku

7) broj i datum odobrenja prava na paušalnu naknadu (koji izdaje UIO).

Da bi poljoprivrednici koji nisu obveznici PDV-a ostvarili pravo na PDV naknadu, moraju podnijeti zahtjev za odobravanje prava na PDV naknadu na obrascu ZPN ili na drugom pisanom zahtjevu u slobodnoj formi koji sadrži neophodne elemente, u skladu sa Uputstvom o postupku ostvarivanja prava na paušalnu naknadu. U prilogu zahtjeva neophodno je dostaviti:

  • Kopiju lične karte,

  • Ugovor s registrovanim PDV obveznikom o isporuci dobara ili vršenju usluga za istog ili potvrda o plaćanju (prijemu) otkupljenog poljoprivrednog, šumarskog proizvoda ili usluge, izadata od PDV obveznika,

  • Dokaz nadležnog organa da je podnosilac zahtjeva vlasnik zemljišta upisanog u katastru zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000 KM u prethodnoj godini (za vlasnika) odnosno Ugovor o pravu korištenja ili plodouživanja navedenog zemljišta, s visinom prihoda manjom od 15.000 KM u prethodnoj godini (za korisnika ili plodouživaoca),

  • Orginalne uplatnice kao dokaz o uplaćenoj administrativnoj taksi  na zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu (10,00 KM) i taksi za izdavanje rješenja o priznavanju prava na paušalnu naknadu (10,00 KM)

Zahtjev za odobravanje prava na paušalnu naknadu podnosi se nadležnom regionalnom centru – Odsjek za poreze – Grupa za pružanje usluga poreskim obveznicima. Poljoprivrednik kojem je izdato rješenje UIO kojim mu je priznato pravo na paušalnu naknadu dužan je da o svakoj promjeni podataka koji utiču na status poljoprivrednika obavijesti UIO, najkasnije u roku od 8   dana od dana nastanka promjene. 

 

PDV naknada plaćena poljoprivredniku ne predstavlja dio naknade za izvršeni promet tih dobara ili usluga. Dakle, PDV naknada se ne uračunava u ukupan promet na osnovu kojeg poljoprivrednik stiče obavezu otpočinjanja PDV aktivnosti, odnosno obavezu podnošenja evidencione prijave PDV.

Leave a Reply