Šta donosi set zakona o platama i kako da izračunate visinu svoje plate po novim propisima?

 

Novi pojam “plate”

 

Prema novim odredbama Zakona o radu, plata se sastoji od dijela plate za obavljeni rad i vremena provedenog na radu, uvećanja plate propisanih zakonom, opštim aktom ili ugovorom o radu i drugih primanja po osnovu radnog odnosa. Ovako određena plata je plata prije oporezivanja porezom na dohodak, dok je bruto plata plata uvećana za doprinose.  Dakle, sada sa poslodavcem ugovarate ili iznos plate koja u sebi uključuje i porez na dohodak ili bruto platu koja u sebi uključuje i doprinose. Ako ništa nije naglašeno, smatraće se da je ugovorena plata (koja u sebi sadrži i porez na dohodak). Pojam “neto plata” više ne postoji, a umjesto njega se koristi pojam “plata nakon oporezivanja“.

 

Osnovna plata se određuje na osnovu koeficijenta složenosti posla i cijene rada, pri čemu je u ovim elementima osnovne plate sadržan porez na dohodak

 

Visina ličnog odbitka

 

Izmijenjen je i Zakon o porezu na dohodak, tako da je značajno povećan iznos ličnog odbitka (o tome sam ranije pisala u ovom tekstu) sa 2.400 KM godišnje (što je iznosilo 200 KM mjesečno), na 6000 KM godišnje (što iznosi 500 KM mjesečno). Stoga, prilikom utvrđivanja poreske osnovice poreza na dohodak treba prvo “odbiti” ovaj iznos od iznosa plate prije oporezivanja i na to računati porez na dohodak po stopi od 10%. Dobijeni iznos poreza se oduzima od ugovorene plate, a ono što ostane je “plata nakon oporezivanja” koja se isplaćuje radniku.

 

Šta ovo praktično znači objasniću na 2 primjera, prvi se odnosi na slučajeve kada se povećanje ostvaruje povećanjem koeficijenta, a drugi na slučajeve kod kojih povećanje plate nije ostvareno povećanjem koeficijenta.

 

Pretpostavimo da je radnik sa 2 godine radnog staža radio na radnom mjestu sa koeficijentom 12, gdje je cijena rada 100 KM. Dakle, osnovna plata je bila 1200 KM, plus 7,20 KM minulog rada (0,3% za svaku navršenu godinu staža osiguranja), dobijemo iznos neto plate 1207,20 KM

 

Da bismo dobili iznos poreza na dohodak i doprinosa, morali smo prethodno brutirati ovaj iznos: 

 

Bruto = [Neto – (LičniOdbitak x 10%)] / 0,603 = [Neto – 20] / 0,603= 1968.82 KM

 

Dakle, bruto plata je bila 1968,82 KM, a od toga su doprinosi (33%) 649,71 KM. Da bismo dobili osnovicu poreza na dohodak, iznos bruto plate umanjujemo za doprinose (1319,11 KM), potom od ovako dobijenog iznosa oduzimamo lični odbitak od 200 KM, te na tako dobijeni iznos račnamo porez po stopi od 10%. Dakle, u ovom slučaju je poreska osnovica 1119,11 KM, a iznos poreza na dohodak 111,9 KM

 

Recimo da je po novim propisima koeficijent ovog radnika povećan na 13,15. To će značiti da je njegova osnovna plata 1315 KM, uvećana za minuli rad (0,3% godišnje) 1322,89 KM, ali je u ovom iznosu već sadržan porez na dohodak (plata prije oporezvanja), te je potrebno umanjiti iznos plate za porez.  Po novim propisima, iznos ličnog odbitka je 500 KM, što znači da je poreska osnovica poreza na dohodak 822,89 KM (1322,89-500), odnosno da je iznos poreza na dohodak 82,28 KM. Dakle, plata nakon oporezivanja iznosi 1240,61 KM, odnosno veća je za 33,4 KM

 

Kod radnika kod kojih novim setom zakona nije povećan koeficijent, povećanje plata je obezbijeđeno na drugi način. Naime, poslodavci koji sa radnicima imaju zaključene ugovore o radu na iznos neto plate dužni su da te ugovore usklade sa novim odredbama Zakona o radu, na način da ugovoreni iznos neto plate uvećaju za iznos poreza na dohodak obračunatog prije stupanja na snagu novih (izmijenjenih) odredba Zakona o porezu na dohodak. Dakle, potrebno je da poresku osnovicu poreza na dohodak utvrde prema važećim propisima,  po kojima lični odbitak iznosi 200 KM, te da tako dobijeni iznos poreza dodaju na iznos ugovorene neto plate.

 

Primjer, ugovorena neto plata je bila 1000,00 KM. Da bismo dobili iznos poreza na dohodak potrebno je da ovaj iznos prethodno brutiramo, prema gore navedenoj formuli za brutiranje: [1000 – (200 x 10%)] / 0,603 = (1000 – 20)/0,603 = 1.625 KM. Od bruto plate 1.625 KM oduzimamo 33% doprinosa, te nam ostaje 1088,88. Od toga odbijamo lični odbitak (po starim propisima) od 200 KM i dobijamo da je iznos poreza 88,88 KM. Ovako obračunat iznos poreza potrebno je dodati na ugovorenu neto platu, odnosno u konkretnom slučaju je potrebno da poslodavac i radnik ugovore da je plata (prije oporezivanja) 1088,88 KM.

 

Nakon što stupe na snagu izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak, na ovako utvrđen iznos plate će se računati porez na dohodak sa ličnim odbitkom od 500 KM. Dakle, poreska osnovica će iznositi 588,88 KM, a iznos poreza će biti 58,88. Što znači da od 1088,88 KM plate oduzimamo 58,88 KM poreza i dobijamo da je iznos plate nakon oporezivanja 1030 KM.

 

Poslodavcima je ostavljen rok za usklađivanje ugovora od 30 dana, zbog čega je predviđeno je da će izmjene i dopune Zakona o radu stupiti na snagu 1. avgusta, a izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak 1. septembra. 

 

Sve zakone u vezi sa povećanjem plata, možete preuzeti ovdje.

Leave a Reply