Dodatni posao državnih službenika

Šta državni službenik ne smije?

Državni službenik ne smije obavljati dužnosti ili biti na položaju koji je u suprotnosti sa njegovim službenim dužnostima, niti smije obavljati poslove za koje se plaća naknada osim kada je to određeno posebnim zakonom i Uredbom o nespojivosti i slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku u upravi Republike Srpske da obavlja dodatnu aktivnost. Takođe, državni službenik ne može biti član upravnih i drugih odbora, osim kada je to određeno posebnim zakonom i navedenom Uredbom.

Državni službenik ne može biti član organa političkih stranaka i ne može u obavljanju svojih poslova ispoljavati privrženost političkim strankama niti se može baviti samostalnom djelatnošću ili biti vlasnik privatnog ili nekog drugog preduzeća.

Koje dodatne poslove (aktivnosti) može obavljati državni službenik?

Državni službenik može obavljati dodatne aktivnosti pod uslovom da nisu nespojive sa dužnostima državnog službenika, i to:

a) biti član upravnih i drugih odbora humanitarnih organizacija na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom da mjesečna naknada po svim osnovima za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godina na području entiteta na kome se nalazi sjedište pravnog ili drugog lica (organizacije)

b) biti član upravnih i drugih odbora sportskih klubova, društava i saveza, kao i drugih sportskih asocijacija na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom da ukupna mjesečna naknada po svim osnovima za tu aktivnost ne prelazi iznos 50% prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište kluba, društva, saveza ili druge asocijacije,

v) obavljati aktivnosti na seminarima i savjetovanjima pod uslovom da ukupna mjesečna naknada po svim osnovima za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište ustanove iz ove tačke,

g) obavljati aktivnosti u projektima nevladinih i drugih sličnih ustanova i organizacija na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom:

1) da ukupna mjesečna naknada po svim osnovima za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište nevladinih i drugih sličnih ustanova i organizacija lica iz ove podtačke,

2) da svojom aktivnošću ne smije za nevladine i druge slične ustanove i organizacije obezbijediti privilegovan pristup vladinim informacijama, iznositi saznanja i podatke dobijene u svom profesionalnom radu, koristiti svoju poziciju kako bi navedena tijela ostvarila neku korist, odnosno aktivnostima uticati na nepristrasan i profesionalan odnos prema instituicijama u Bosni i Hercegovini,

d) se baviti naučnoistraživačkim radom ili obavljati aktivnosti predavača na školskim ustanovama na svim nivoima obrazovanja bez obzira na iznos naknade,

đ) obavljati aktivnosti u kulturi i umjetnosti pod uslovom da te aktivnosti ne narušavaju ugled državnog službenika, i to bez obzira na iznos naknade,

e) učestvovati u aktivnostima uspostavljanja i razvoja lokalne uprave i samouprave bez obzira na iznos naknade.

Za obavljanje navedenih dodatnih aktivnosti za koje se plaća naknada, državni službenik je dužan podnijeti pismeni zahtjev, sa obrazloženjem i odgovarajućim dokazima putem neposrednog starješini organa državne uprave najkasnije sedam dana prije početka obavljanja predviđene dodatne aktivnosti. Protiv rješenja donesenog po zahtjevu može se izjaviti žalba Odboru državne uprave za žalbe u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja.

Leave a Reply