Koja su prava jemca nakon što ispuni obavezu glavnog dužnika?

 

Kada jemac ispuni obavezu glavnog dužnika, prestaje potraživanje povjerioca kako prema jemcu, tako i prema glavnom dužniku. Ipak, za glavnog dužnika ovo ne znači da se definitivno “riješio” svog duga, jer teret tog duga i dalje ostaje na njemu, samo što je došlo do promjene u ličnosti povjerioca. Naime, nakon što jemac isplati povjeriocu njegovo potraživanje prema glavnom dužniku, na njega prelazi to potraživanje sa svim sporednim pravima i garancijama njegovog ispunjenja (subrogacija). 

 

Dakle, jemac će se moći namiriti od glavnog dužnika za sve što je umjesto njega platio i to tako što jemac u svemu stupa na mjesto povjerioca koga je isplatio, jer je nastupila personalna subrogacija po sili zakona.

 

Šta jemac (ne) može zahtijevati od dužnika?

 

Jemac na koga je prešlo potraživanje ne može zahtijevati od dužnika  više nego što je isplatio povjeriocu. Ako je jemac isplatio povjeriocu samo dio duga (npr. jer je ugovorom o jemstvu njegova odgovornost ograničena) tada od dužnika može potraživati samo taj dio koji je isplatio, a dužnik će ostati dužan povjeriocu preostali dio duga koji jemac nije ispunio. Ipak, u određenim slučajevima, može doći do toga da jemac djelimično ispuni obavezu ali da to dovede do potpunog prestanka obaveze glavnog dužnika.

 

Na primjer, ako bi povjerilac i jemac sklopili poravnanje, tako da povjerilac pristane da oprosti dio potraživanja, npr. da otpiše zatezne kamate i troškove naplate potraživanja (što je relativno česta pojava u praksi banaka), pa jemac ispuni takav umanjeni iznos, on će od dužnika moći da potražuje samo iznos koji je zaista isplatio povjeriocu,  iako se dužnik oslobodio cjelokupne svoje obaveze zahvaljujući pregovorima koje je jemac vodio sa povjeriocem. Ako povjerilac u ovom slučaju izda priznanicu da je ispunjenjem prestalo njegovo cjelokupno potraživanje, trebalo bi da naglasi da je prestalo isplatom umanjenog iznosa po osnovu poravnanja, djelimičnog oprosta duga i sl, te koliko je ta isplata iznosila.  Naravno, ovo pod uslovom da je povjerilac oprostio dug ne samo u odnosu na jemca, nego i u odnosu na glavnog dužnika (jer oprost duga samom jemcu ne povlači automatski oprost duga glavnom dužniku).

 

Jemac koji je isplatio povjeriocu njegovo potraživanje može zahtijevati od dužnika da mu naknadi sve što je isplatio za njegov račun, kao i kamatu od dana isplate. Jemac ima pravo i na naknadu troškova nastalih u sporu sa povjeriocem od časa kada je obavijestio dužnika o tom sporu, kao i na naknadu štete ako bi je bilo. Dakle, povjerilac je dužan da obavijesti dužnika o sporu koji vodi sa povjeriocem i tek od momenta obavještavanja dužnika može od njega potraživati troškove koji iz tog spora proiziđu. Ovo iz razloga što glavni dužnik može da zna za neke okolnosti koje jemac ne zna  ili da ima neke lične prigovore prema povjeriocu koje jemac ne bi mogao istaći, kojima bi odbio zahtjev povjerioca i tako izbjegao vođenje/nastavak spora.

 

Gubitak prava na naknadu od dužnika

 

U određenim slučajevima, međutim, neće doći do personalne subrogacije jemca u položaj povjerioca prema glavnom dužniku iako je ispunio njegovu obavezu. Naime, ukoliko bi jemac isplatio povjerioca bez znanja glavnog dužnika, dužnik bi imao pravo da protiv jemca upotrijebi sva pravna sredstva koja je u času isplate mogao upotrijebiti protiv povjerioca i time odbiti njegov zahtjev.  Dakle, ako jemac ne obavijesti dužnika o svojoj namjeri da isplati povjerioca, pa dužnik propusti da istakne povjeriocu prigovore koje mu je mogao istaći npr. prigovor prebijanja, prigovor neispunjenja ugovora, prigovor prekomjernog oštećenja i sl, dužnik može ove prigovore upotrijebiti protiv jemca i time odbiti njegov zahtjev za naknadu isplaćenog.

 

Osim toga, ako je jemac isplatio povjerioca bez prethodnog obavještavanja glavnog dužnika, pa ovaj u neznanju ponovo isplati povjerioca za isti dug, jemac gubi pravo da traži naknadu isplaćenog od glavnog dužnika, ali ima pravo da traži od povjerioca vraćanje onoga što je isplatio.

 

Jemac gubi pravo na vraćanje isplaćenog od glavnog dužnika i ako bi isplatio potraživanje povjeriocu bez znanja glavnog dužnika, a to potraživanje bude kasnije poništeno na zahtjev glavnog dužnika ili ugašeno prebijanjem. I u ovom slučaju, jemac može da traži vraćanje isplaćenog od jemca, a ne od glavnog dužnika.

 

Regres isplatioca prema ostalim jemcima

 

Ako je za isto potraživanje povjerioca prema istom glavnom dužniku jemčilo više jemaca, oni imaju status solidarnih jemaca, bez obzira na to da li su jemčili zajedno ili odvojeno (moguće je ugovoriti drugačije). Jemac koji isplati potraživanje glavnog dužnika ima pravo da zahtijeva namirenje isplaćenog, ne samo od glavnog dužnika, nego i od ostalih jemaca da mu svaki od njih naknadi dio koji pada na njega. Dakle, od sajemaca ne bi mogao tražiti ispunjenje cijelog potraživanja, već se dug dijeli između jemaca tako da svaki snosi svoj dio tereta.

 

Leave a Reply