Ko više neće morati da plaća komunalnu taksu?

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim taksama predviđene su izmjene u predmetu taksene obaveze i oslobođenjima od plaćanja komunalnih taksi. Osnovni cilj ovih izmjena je rasterećenje privrede od parafiskalnih nameta, odnosno smanjenje ili ukidanje neporeskih davanja.

Tako je predviđeno da se komunalna taksa više neće plaćati za:

 • priređivanje muzičkog programa u ugostiteljskim objektima i masovnim skupovima,
 • korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse;
 • korišćenje vitrina radi izlaganja robe van poslovnih prostorija;
 • držanje plovnih postrojenja, plovnih naprava i drugih objekata na vodi;
 • držanje restorana i drugih ugostiteljskih naprava i zabavnih objekata na vodi i
 • korišćenje riječne obale u poslovne svrhe.

Dakle, nakon stupanja na snagu navedenih izmjena, komunalne takse će se moći naplaćivati za:

 1. korišćenje prostora na javnim površinama, osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija,
 2. isticanje reklama na javnim i drugim površinama, osim reklamnih panoa i bilborda pored auto-puteva, magistralnih i regionalnih puteva,
 3. korišćenje prostora za parkiranje motornih, drumskih i priključnih vozila na uređenim i obilježenim mjestima, određenim za to aktom skupštine jedinice lokalne samouprave i
 4. isticanje poslovnog imena pravnog lica ili preduzetnika na poslovnim prostorijama.

Važno je napomenuti da je komunalna taksa za korišćenje slobodnih površina za kampove, postavljanje šatora ili drugih objekata privremenog karaktera, kao i za karting staze, zabavne parkove i cirkuse već bila sadržana u komunalnoj taksi koja se plaća za korišćenje prostora na javnim površinama (osim u svrhu prodaje štampe, knjiga i drugih publikacija), tako da će se ona i dalje plaćati ukoliko se kampovi, šatori i sl. postavljaju na javnu površinu.

Prema članu 5. Zakona propisano je da se javnim površinama smatraju površine utvrđene planskom dokumentacijom grada, odnosno opštine, koje su dostupne svim korisnicima pod jednakim uslovima (ulice, trgovi, javni prolazi, javna stepeništa, mostovi, podvožnjaci, nadvožnjaci, parking prostori, trotoari, stajališta javnog prevoza, pijace, parkovi, travnjaci, površine za rekreaciju i slično).

Ukoliko slobodna površina za kampove, šatore i slične objekte privremenog karaktera ne predstavlja javnu površinu, nego je u pitanju privatna svojina određenog lica, onda korišćenje takve slobodne površine ne potpada pod obavezu plaćanja komunalne takse.

Oslobođenja od plaćanja komunalne takse

Prema važećem Zakonu od plaćanja komunalnih taksa oslobođeni su:

 1. institucije Bosne i Hercegovine,
 2. organi, organizacije i javne ustanove Republike Srpske i jedinica lokalne samouprave,
 3. akreditovane međunarodne organizacije,
 4. diplomatska i konzularna predstavništva,
 5. organizacije, odnosno udruženja od javnog interesa u Republici Srpskoj i
 6. lica kojima je rješenjem nadležnog organa priznato svojstvo člana porodice poginulih, umrlih, nestalih i zarobljenih boraca, RVI i civilne žrtve rata.

Usvojenim izmjenama i dopunama, precizirano je da se tačka d) odnosi samo na ona udruženja od javnog interesa za Republiku Srpsku kojima je to svojstvo priznato u skladu sa aktom kojim se uređuje dodjela i prestanak statusa udruženja od javnog interesa.

Pored toga, izmejnama i dopunama Zakona je predviđeno da se od plaćanja komunalne takse oslobađaju:

 1. preduzetnici koji imaju status malog preduzetnika u skladu sa Zakonom o porezu na dohodak i
 2. novi obveznici komunalnih taksa u periodu od 12 mjeseci nakon završetka postupka registracije.

Važećim zakonom su utvrđene određene situacije u kojima jedinice lokalne samouprave mogu (ali ne moraju) utvridti oslobođanje od plaćanja komunalnih taksi. Iako navedene odredbe nisu mijenjane, napominjemo da je potrebno da se radi o obvezniku koji:

 1. obavlja niskoakumulativne i deficitarne djelatnosti,
 2. se bavi starim tradicionalnim zanatima,
 3. prvi put pokreće privrednu ili uslužnu djelatnost, ukoliko je obveznik preduzetnik,
 4. zaposli nove radnike, ukoliko je obveznik preduzetnik i
 5. je korisnik prava iz socijalne zaštite.

Ukoliko želite da podržite Riječ pravnika, podijelite članak sa prijateljima.

 

 

Leave a Reply