Otkaz ugovora o radu iz poslovnih razloga

Poslodavac može radniku otkazati ugovor o radu ako za to postoji opravdan razlog. Zakon o radu pod opravdanim razlogom podrazumijeva (između ostalog) tehnološke, ekonomske ili organizacione promjene usljed kojih prestane potreba za obavljanjem određenog posla ili dođe do smanjenja obima posla, a poslodavac ne može radniku obezbijediti drugi posao.

U ovom slučaju govorimo o poslovno uslovljenom otkazu ugovora o radu i to u režimu individualnog otkaza (kada govorimo o višku radnika govorimo o pravnom režimu kolektivnog otpuštanja).

Međutim, pored toga što za otkaz ugovora o radu mora postojati opravdan razlog, poslodavac mora da ispoštuje određena proceduralna pravila. Ukoliko po tužbi radnika sud utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa (dakle, otkaz je bio opravdan), ali je poslodavac prekršio odredbe Zakona o radu kojima je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, sud će mu na ime naknade štete dosuditi iznos do šest njegovih plata. Dakle, u ovom slučaju ne bi vratio radnika na rad, ali bi  radnik imao pravo na naknadu štete

Zaštita materinstva i porodičnih obaveza

Poslodavac ne može radniku otkazati ugovor o radu za vrijeme trudnoće, porodiljskog odsustva, roditeljskog odsustva i skraćenog rada radi njege djeteta.

Napomena: Ovo ne znači da ugovor o radu zaključen na određeno vrijeme ne može prestati za vrijeme trudnoće, porodiljskog ili roditeljskog odsustva. Tada ne govorimo o otkazu, već o isteku ugovora koji je zaključen na određeno vrijeme.

Rješenje o otkazu

Ugovor o radu otkazuje se rješenjem u pisanom obliku koje mora biti obrazloženo i sadržavati odredbe o pravnom lijeku. Akt poslodavca koji bi imao nedostatke, bez obzira na opravdanost otkaza, smatrao bi se nezakonitim i kao takav bi mogao biti poništen u parničnom postupku.

Zaštiti radnika doprinose i odredbe o dostavljanju rješenja o otkazu ugovora o radu. Rješenje o otkazu se mora dostaviti radniku lično, u prostorijama poslodavca, odnosno na adresu prebivališta ili boravišta radnika. Ako poslodavac radniku nije mogao da dostavi rješenje o otkazu ugovora o radu, dužan je o tome sačiniti pismenu zabilješku i rješenje o otkazu istaći na oglasnoj tabli poslodavca. Po isteku osam dana od dana isticanja odluke na oglasnoj tabli smatra se da je dostavljanje izvršeno.

Tek dostavljanjem rješenja o otkazu, radniku prestaje radni odnos, osim ako Zakonom o radu ili samim rješenjem nije određen drugi rok. Ipak, ovo ne znači da bi se rješnjem moglo predvijeti, primjera radi, da radniku prestaje radni odnos danom donošenja rješenja o otkazu, umjesto danom dostavljanja. Zakon o radu govori o mogućnost da se rješenjem predvidi “neki drugi rok”, što znači da je moguće predvidjeti da radni odnos prestaje na određen dan nakon dostavljanja rješenja radniku, ili nakon određenog roka po dostavljanju rješenja i sl, ali nikako prije dostavljanja rješenja radniku.

Otkazni rok

Radnik kome radni odnos prestaje otkazom od strane poslodavca ima pravo na otkazni rok koji ne može biti kraći od 30 kalendarskih dana, a isti počinje teći od dana uručenja rješenja o otkazu.

Više o pravu radnika na otkazni rok možete pročitati članku “Otkazni rok – trajanje, odricanje od prava na otkazni rok, zastoj otkaznog roka“.

Neisplaćene plate

Poslodavac je dužan radniku, u slučaju prestanka radnog odnosa, isplatiti sve neisplaćene plate, naknade plate i druga primanja koja je radnik ostvario do dana prestanka radnog odnosa, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, i to do dana prestanka radnog odnosa.

Otpremnina

Radniku koji je zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem radni odnos prestaje otkazom od strane poslodavca nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada kod poslodavca, poslodavac je dužan da isplati otpremninu.

Visina otpremnine utvrđuje se opštim aktom i ugovorom o radu i zavisi od dužine rada radnika kod poslodavca, a iznosi najmanje 1/3 prosječne mjesečne plate nakon oporezivanja isplaćene radniku u posljednja 3 mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod poslodavca; a najviše 6 prosječnih mjesečnih plata isplaćenih radniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu. Zakon o radu predviđa da se, izuzetno, poslodavac i radnik mogu sporazumjeti da se radniku obezbijedi neki drugi vid naknade umjesto otpremnine.

Vraćanje radne knjižice

Poslodavac je dužan radniku vratiti uredno popunjenu radnu knjižicu na dan prestanka radno godnosa, pri čemu se u nju ne smiju unositi negativni podaci o zaposlenom.

Prava za slučaj nezaposlenosti

Radniku kome radni odnos prestane bez njegovog zahtjeva, saglasnosti ili krivice pripadaju prava za slučaj nezaposlenosti i to naknada, penzijsko i invalidsko, te zdravstveno osiguranje. Više o tome u članku “Novčana naknada za nezaposlene”.

Zabrana zapošljavanja drugog lica na istim poslovima

Ako  poslodavac otkaže ugovor o radu iz poslovno uslovljenih razloga, on ne može na istim poslovima u istom mjestu zaposliti drugo lice u roku od godinu dana od dana prestanka radnog odnosa. Ako prije isteka ovog roka nastane potreba za obavljanjem istih poslova u istom mjestu, poslodavac je dužan da prije zaključivanja ugovora o radu ponudi zaposlenje radniku kome je prestao radni odnos.

Ukoliko želite podržati Riječ pravnika, podijelite članak sa prijateljima.

Leave a Reply