Prava iz radnog odnosa tokom trudnoće i poslije porođaja

Za vrijeme trudnoće, porođaja i njege djeteta žena ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od godinu dana neprekidno, a za blizance, treće i svako naredno dijete u trajanju od 18 mjeseci neprekidno. Za sve vrijeme trajanja porodiljskog odsustva, žena ima pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju je ostvarila u posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja porodiljskog odsustva.

Žena može početi da koristi porodiljsko odsustvo najranije 28 dana prije porođaja, na osnovu njenog zahtjeva i preporuke ovlašćenog doktora medicine. Prije toga bi samo mogla uzeti obično bolovanje, ali uz umanjenje plate (isplaćuje se najmanje 70% neto plate koju bi zaposlena ostvarila da je bila na radu).

Žena može početi da radi i prije isteka porodiljskog odsustva (12, odnosno 18 mjeseci), ali ne prije nego što protekne 60 dana od porođaja. Ako se vrati na rad prije isteka porodiljskog odsustva, priznaje joj se pravo da odsustvuje s posla 60 minuta dnevno radi dojenja djeteta, pri čemu se ovo vrijeme računa kao da je žena radila.

 

 

Plaćeno odsustvo zbog rođenja djeteta

Zaposleni otac ima pravo da odsustvuje s posla uz naknadu plate u slučaju rođenja djeteta, do 5 radnih dana u toku jedne kalendarske godine

Kada porodiljsko odsustvo može koristiti otac djeteta?

Nakon isteka 60 dana od dana rođenja djeteta, umjesto majke porodiljsko odsustvo radi njege djeteta može koristiti zaposleni otac djeteta. Dakle, u ovom slučaju potrebno je da su i majka i otac zaposleni i da su se sporazumjeli da će nakon 60 dana od porođaja, umjesto majke porodiljsko odsustvo koristiti otac djeteta. Do 60 dana poslije porođaja, porodiljsko odsustvo mora do koristi majka i ne može se vratiti na posao prije isteka tog perioda.

Međutim, ukoliko majka umre, napusti dijete ili iz drugih razloga nije u stanju da se brine o djetetu i da ga njeguje (npr. izdržavanje kazne zatvora, teža bolest, doškolovavanje, specijalizacija i edukacija, priprema za zapošljavanje i dr.), pravo na odsustvo u punom trajanju (12 odnosno 18 mjeseci) ima zaposleni otac djeteta, bez obzira na to da li je majka u radnom odnosu ili ne. To pravo priznaje se i usvojicu i staratelju djeteta, odnosno drugom licu kome je nadležni organ starateljstva povjerio dijete na njegu i staranje od dana usvojenja, odnosno početka starateljstva bez obzira na uzrast djeteta.

U svim ovim situacijama, otac djeteta, usvojilac, staratelj, odnosno drugo lice kome je dijete povjereno na njegu i staranje imaju pravo na naknadu plate u visini prosječne plate koju su ostvarili u toku posljednjih 12 mjeseci prije počinjanja korišćenja odsustva.

Odsustvo radi  njege djeteta kome je potrebna pojačana njega

Nakon isteka porodiljskog odsustva, jedan od zaposlenih roditelja ima pravo da radi sa polovinom punog radnog vremena za vrijeme dok dijete ne navrši tri godine života, ukoliko je djetetu, prema nalazu ovlašćenog doktora medicine, potrebna pojačana njega.

Ako su roditelji djeteta umrli, nepoznati, napustili dijete ili se iz drugih opravdanih razloga ne mogu brinuti o djetetu, ovo pravo ima zaposleni usvojilac djeteta ili lice kome je nadležni organ starateljstva povjerio dijete na staranje i njegu.

Ova lica primaju platu za dio radnog vremena koje su proveli na radu i imaju pravo na naknadu plate za onaj dio radnog vremena u kojem nisu radili.

Rad sa polovinom punog radnog vremena roditelja djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju

Jedan od roditelja djeteta sa psihofizičkim smetnjama u razvoju, koje nije smješteno u odgovarajuću zdravstvenu ili socijalnu ustanovu, ima pravo da radi s polovinom punog radnog vremena, uz pravo na naknadu plate za drugu polovinu punog radnog vremena. Dakle, za vrijeme rada sa polovinom punog radnog vremena po ovom osnovu, roditelju se isplaćuje puna plata.

O trajanju, odnosno početku i prestanku korišćenja ovog prava odlučuje ovlašćena zdravstvena ustanova, vodeći računa o potrebama djeteta za pojačanom roditeljskom njegom i staranjem.

Prekovremeni i noćni rad

Trudnim ženama, majkama sa djetetom do tri godine života, kao i samohranom roditelju ili usvojiocu djeteta mlađeg od šest godina, zabranjen je prekovremeni radi. Izuzetno, poslodavac bi mogao odobriti prekovremeni rad na izričit zahtjev ovih zaposlenih.

Trudnicama, počev od šestog mjeseca trudnoće i majkama sa djetetom do dvije godine života, zabranjen je i noćni rad (između 22h i 6h).

Roditelju djeteta sa težim psihofizičkim smetranja u razvoju, koji radi sa polovinom punog radnog vremena, ne može se, bez njegove saglasnosti, odrediti da radi prekovremeno ili noću, niti mu se može promijeniti mjesto rada bez njegove saglasnosti.

Ostala prava

Ako je za sticanje određenih prava iz radnog odnosa ili u vezi sa radnim odnosom važno prethodno trajanje radnog odnosa, periodi porodiljskog odsustva, rada sa polovinom punog radnog vremena radi pojačane brige i njege djeteta, privremene spriječenosti za rad trudnice ili odsustva sa rada majke koja doji dijete, kao i rada sa polovinom punog radnog vremena radi brige i njege djeteta sa težim smetnjama u razvoju, smatraće se vremenom provedenim na radu u punom radnom vremenu.Žena – majka stiče pravo na penziju za jednu godinu manje staža osiguranja za svako rođeno dijete u odnosu na uslove za sticanje prava na penziju uređene Zakonom o penzijsko-invalidskom osiguranju.

One comment

Leave a Reply