Prikupljanje dobrovoljnih priloga

 

Dobrovoljne priloge, kao i druge vidove pomoći mogu prikupljati privredna društva i druga pravna lica, humanitarne i druge organizacije, građani i njihova udruženja uz prethodnu prijavu, koja se podnosi nadležnoj organizacionoj jedinici Ministarstva unutrašnjih poslova, na čijoj se teritoriji vrši prikupljanje priloga, najkasnije osam dana prije početka prikupljanja.

 

DOBROVOLJNI PRILOZI

 

Prijava za prikupljanje dobrovoljnih priloga sadrži: naziv organizacije koja vrši prikupljanje, ime i prezime fizičkih lica koja prikupljaju priloge, cilj, mjesto i vrijeme trajanja prikupljanja. 

 

Nadležni organ je dužan da izda potvrdu o prijavi u roku od 24 časa.
 

Ako prikupljanje dobrotvornih priloga remeti javni red i mir ili ako to nalažu interesi bezbjednosti, nadležni orgran će rjesenjem zabraniti prikupljanje i to u roku od tri dana od dana prijema prijave. Na ovo rješenje se može izjaviti žalba (koja ne odgađa izvršenje) o kojoj odlučuje ministar unutrašnjih poslova u roku od 3 dana od podnošenja. 

 

Prijava za prikupljanje dobrovoljnih priloga ne podnosi se u sljedećim slučajevima:

  • Prilozi koji se prikupljaju u okviru privrednog društva ili nekog drugog pravnog lica radi postizanja zajedničkih ciljeva i zadovoljavanja posebnih potreba radnika.

  • Prikupljanje priloga koje organizuje mjesna zajednica na svojoj teritoriji ili skupština etažnih vlasnika radi određenih ciljeva u okviru aktivnosti mjesne zajednice, odnosno zajednice etažnih vlasnika,

  • Prilozi koji se prikupljaju umjesto karata za kulturne manifestacije koje organizuju političke organizacije i udruženja građana, u skladu sa programom svojih aktivnosti.

  • Prikupljanje priloga koje organizuju vjerske zajednice. 

Novčana kazna za prikupljanje dobrovoljnih priloga i drugih vidova pomoći suprotno ovim pravilima je od 200 do  800 KM.

Leave a Reply