Prestanak ugovora o radu na određeno vrijeme

Radni odnos se može zasnovati na određeno ili neodređeno vrijeme. Prema odredbama Zakona o radu, ugovor o radu na neodređeno vrijeme je pravilo, dok se ugovor o radu na određeno može se zaključiti kada je trajanje radnog odnosa unaprijed određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom, izvršenjem tačno određenog posla ili nastupanjem unaprijed određenog događaja.

Ugovorom na određeno se zasniva radni odnos na određeno vrijeme, te istekom vremena na koji je radni odnos zasnovan dolazi do prestanka radnog odnosa. Pored toga, ugovor o radu na određeno može se produžiti, ali se prilikom produženja mora voditi računa da će u jednom momentu, radni odnos na određeno prerasti u radni odnos na neodređeno.

RADNICA

Trajanje ugovora o radu na određeno

Ugovor o radu na određeno vrijeme može trajati najduže 24 mjeseca, sa ili bez prekida, pri čemu se prekid kraći od 30 dana ne smatra prekidom radnog odnosa. Dakle, poslodavac i radnik mogu zaključiti više ugovora o radu na određeno (u različitom trajanju) ali sve dok radni odnos po svim tim ugovorima ne traje duže od 24 mjeseca. Pri čemu se, prekid radnog odnosa koji traje kraće od 30 dana takođe računa u ovaj rok od 24 mjeseca.

Zakon o radu predviđa da se ugovor o radu na određeno, izuzetno, može zaključiti na period duži od 24 mjeseca, u sljedećim slučajevima:

  • ako je to potrebno zbog zamjene privremeno odsutnog radnika, do njegovog povratka,
  • za rad na projektu čije je trajanje unaprijed određeno, do završetka projekta, a najduže 60 mjeseci i
  • sa nezaposlenim kome do ispunjenja jednog od uslova za ostvarivanje prava na starosnu penziju nedostaje do pet godina, najduže do ispunjenja uslova, u skladu sa propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju.

Ovdje je važno napomenuti da poslodavac sa istim radnikom može zaključivati ugovore o radu na određeno vrijeme sukcesivno, po više osnova. Ako je, primjera radi, ugovor bio zaključen zbog zamjene privremeno odsutnog radnika, po njegovom povratku na posao, poslodavac može odlučiti da radni odnos prestaje ili može sa istim zaposlenim sklopiti novi ugovor o radu radi zamjene drugog odsutnog radnika ili za rad na određenom projektu .

Istek ugovora na određeno

Ugovor o radu na određeno vrijeme po samom zakonu prestaje istekom roka na koji je zaključen. Naime, prilikom zaključenja ugovora o radu na određeno, dan njegovog prestanka može biti utvrđen kao kalendarski datum, odnosno može biti vezan za protek određenog broja dana, nedjelja, mjeseci ili godina od zaključenja ugovora ili od nekog drugog momenta. Moguće je i da trajanje ugovora bude samo relativno određeno, tj. da bude vezano za nastupanje određene činjenice.

Međutim, ukoliko radnik ostane da radi kod poslodavca namjanje 5 radnih dana po isteku vremena za koje je ugovor zaključen, smatra se da je radni odnos zasnovan na neodređeno vrijeme. Kako bi izbjegao preobražaj ugovora na određeno u ugovor na neodređeno, poslodavac treba da donese odgovarajuće rješenje kojim će konstatovati da je radni odnos prestao istekom roka za koji je zasnovan.

Pravo na korišćenje godišnjeg odmora prije prestanka radnog odnosa na određeno?

Radniku kojem prestaje radni odnos na određeno vrijeme poslodavac je dužan da obezbijedi korišćenje godišnjeg odmora prije prestanka radnog odnosa. Ako radnik krivicom poslodavca, u cjelosti ili djelimično, ne iskoristi godišnji odmor ima pravo na naknadu štete u visini prosječne plate ostvarene u prethodna tri mjeseca, srazmjerno dužini neiskorišćenog godišnjeg odmora.

Sudeći po pitanjima koja čitaoci postavljaju, čini se da nije rijetka situacija da radnik radi sve do isteka ugovora, ne znajući do posljednjeg dana da li će mu radni odnos biti produžen ili ne. Nakon što poslodavac saopšti svoju odluku da ne produžava radni odnos, a radnikkonstatuje da ima neiskorišćene dane godišnjeg odmora, poslodavci upute radnika da će neiskorišćene dane koristiti po isteku ugovora. Međutim, ukoliko je radni odnos prethodno trajao 24 mjeseca, korišćenje godišnjeg odmora po isteku ugovora značilo bi da je radnik “ostao da radi kod poslodavca”, pa ukoliko je broj dana neiskorišćenog odmora veći od 5, onda bi se na osnovu toga moglo smatrati da je radni odnos na određeno prerastao u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Prestanak ili otkaz ugovora o radu na određeno?

Čini mi se da čitaoci često ne razlikuju otkaz i prestanak ugovora o radu. Stoga naglašavam da u slučaju prestanka radnog odnosa na određeno vrijeme istekom vremena na koje je zasnovan, ne govorimo o “otkazu” i pravima koja radnicima pripadaju u slučaju otkaza, prije svega pravu na otkazni rok, otpremnine i sl. U tom smislu, ni režim zaštite od otkaza trudnica i porodilja koji važi kada je zaključen ugovor o radu na neodređeno, ne važi u slučaju kada prestaje ugovor o radu na određeno (ugovor prestaje istekom vremena na koje je zaključen, nezavisno od trudnoće ili porođaja).

Leave a Reply