Probni rad

Probni rad  se obavlja na osnovu ugovora o radu, odnosno  posebnog ugovora o probnom radu koji mora biti u pisanoj formi i imati propisanu sadržinu. Radnik za vrijeme probnog rada ostvaruje sva prava iz radnog odnosa, a poslodavac je dužan radnika prijaviti u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i uručiti mu kopiju prijave. Ukoliko sa poslodavcem niste zaključili ugovor, ako vas poslodavac nije prijavio u Jedinstveni sistem (odnosno nije vam uručio kopiju prijave), te ako vam ne isplaćuje platu i ne uplaćuje doprinose, takvog poslodavca možete prijaviti nadležnoj inspekciji, a neisplaćena potraživanja iz radnog odnosa potraživati tužbom kod nadležnog suda.
 

 

Svrha probnog rada

 

Ugovor o radu je ugovor čija je osnovna funkcija provjera radnih i stručnih sposobnosti radnika ili jednostavnije, provjera da li je radnik sposoban da obavlja poslove radnog mjesta za koje zasniva radni odnos. Ugovor se zaključuje na određeno vrijeme (maksimalno trajanje određeno zakonom), a opstanak radnog odnosa zavisi upravo o rezultata koje radnik pokaže za vrijeme trajanja rada. Stoga se smatra da se ugovorom o probnom radu radni odnos zasniva pod raskidnim uslovom – ako radnik ne zadovolji na poslovima radnog mjesta za vrijeme obavljanja probnog rada, zasnovani radni odnos prestaje. 

 

Ocjena rezlutata rada

 

Kako bi se utvrdili rezultati rada radnika, Zakon o radu propisuje da je poslodavac dužan svakom radniku sa kojim je zaključio ugovor o probnom radu, za vrijeme trajanja tog rada, obezbijediti stručni nadzor i praćenje njegovog rada radi ocjenjivanja. Lica koja vrše stručni nadzor i ocjenjivanje moraju imati najmanje kvalifikaciju i stepen stručne spreme radnika čiji rad nadziru, kao i radno iskustvo na tim poslovima i kod tog poslodavca. Ocjena probnog rada vrši se na način i po postupku utvrđenim opštim aktom poslodavca, a konačna ocjena rezultata daje se poslodavcu istekom probnog rada. Ukoliko je radnik zadovoljio na poslovima radnog mjesta za vrijeme probnog rada, sa poslodavcem zaključuje ugovor o radu, a ukoliko nije radni odnos prestaje istekom roka određenog ugovorom o probnom radu.

 

Trajanje probnog rada

 

Zakon o radu utvrđuje ograničava maksimalno vrijeme trajanja probnog rada na najviše 6 mjeseci (tri mjeseca, uz mogućnost produženja za još tri) kako period provjere i neizvijesnosti za radnika ne bi trajao predugo, ali i kako se ovim ugovorom ne bi zaobilazili uslovi pod kojim se može zaključiti ugovor na određeno vrijeme. Stoga, iako Zakon propisuje ovaj maksimalni rok, prilikom zaključivanja ugovora potrebno je voditi računa da vrijeme na koje se on zaključuje bude zaista srazmjerno složenosti posla.

 

Otkaz prije isteka roka na koji je ugovor o probnom radu zaključen

 

Speficičnost probnog rada su i pravila o otkaznom roku (vidi ovdje više o pravilima otkaznog roka u drugim slučajevima), jer Zakon o radu daje pravo i zaposlenom i radniku da otkažu ugovor o probnom radu i prije isteka roka na koji je zaključen, uz otkazni rok koji ne može biti kraći od 7  dana. Dakle, ovaj otkazni rok važi i za poslodavca i za radnika. Ipak, kako bi spriječio samovolju poslodavca i zloupotrebu pravila o prestanku radnog odnosa na inicijativu poslodavca, Zakon o radu propisuje da, ukoliko ugovor o probnom radu (prije isteka roka na koji je zaključen) otkazuje poslodavac, on će biti dužan da obrazloži otkaz. Navedeno ukazuje da poslodavac ne bi mogao inicirati prestanak radnog odnosa bez opravdanog razloga, prije svega onih razloga koji se odnose na utvrđene radne sposobnosti zaposlenog (jer je to smisao probnog rada), odnosno da otkaz ne smije biti diskriminirajući i šikanozan ili rezultat ugovaranja probnog rada protivno njegovoj svrsi.

 

Zaključno o probnom radu

 

Radnik koji zaključi ugovor o probnom radu je u radnom odnosu (za razliku od lica angažovanih po ugovoru o djelu, ugovoru o stručnom osposobljavanju, ugovoru o dopunskom radu, ugovoru o privremenim i povremenim poslovima) i pripadaju mu sva prava iz radnog odnosa, u skladu sa poslovima radnog mjesta koje obavlja za vrijeme probnog rada (plata, naknada plate i druga primanja, penzijsko i invalidsko osiguranje, zdravstveno osiguranje, osiguranje za slučaj nezaposlenosti, pravo na plaćeno i neplaćeno odusustvo, prava u slučaju privremene spriječenosti za rad (bolovanje) i sl.).

 

Forma ugovora o probnom radu (primjer):

 

Na osnovu člana 37. Zakona o radu (‘Službeni glasnik Republike Srpske’, br. 1/16 i 66/18), poslodavac (naziv / ime i prezime poslodavca) (u daljem tekstu: poslodavac) i radnik (ime i prezime radnika) iz (adresa radnika: grad, ulica i broj), sa završenom školom/fakultetom (naziv škole/fakulteta) i stručnim/naučnim nazivom (akademsko / stručno zvanje / zanimanje (u daljem tekstu: radnik), zaključuju

 

UGOVOR
     O PROBNOM RADU

 

 

Član 1.

Ovim ugovorom uređuje se probni rad radnika kod poslodavca u trajanju od (dana/mjeseci).

 

Član 2.

Radnik stupa na probni rad dana (datum) godine, a završava (datum) godine.

 

Član 3.

Probni rad se može produžiti za još (dana/mjeseci), o čemu se zaključuje posebni sporazum.

 

Član 4.

Radnik se za vrijeme probnog rada raspoređuje na radno mjesto, odnosno poslove (naziv radnog mjesta).

 

Član 5.

Za vrijeme probnog rada, radne naloge radniku izdaje neposredni rukovodilac organizacione jedinice u čijem se sastavu nalazi radno mjesto na koje je radnik raspoređen.

Izvještaj o rezultatima rada radnika nakon isteka probnog rada organu poslodavca, nadležnom za donošenje odluke o prijemu radnika, dostaviće lice koje je pratilo rad radnika.

 

Član 6.

Radno vrijeme radnika iznosi (broj časova) časova u radnoj sedmici i raspoređuje se u (petodnevnoj/šestodnevnoj) radnoj sedmici (jednokratnim/dvokratnim/ smjenskim) rasporedom radnog vremena.

 

Član 7.*

Za redovan rad i prosječno ostvarene rezultate rada radnik ostvaruje bruto platu (osnovnu) u iznosu (iznos bruto plate) konvertibilnih maraka mjesečno, odnosno platu prije oporezivanja u iznosu od (iznos plate prije oporezivanja) konvertibilnih maraka.

 

Član 8.*

Plata prije oporezivanja iz tačke 7. ovog ugovora, u skladu sa zakonom i opštim aktima i ugovorom o radu, uvećava se:
– (procenat uvećanja, najmanje 0,3%) za svaku godinu radnog staža radnika,
– (procenat uvećanja, %) po osnovu prekovremenog rada,
– (procenat uvećanja, %) po osnovu rada na dan republičkog praznika, odnosno drugog dana u koji se po zakonu ne radi,
– (procenat uvećanja, %) po osnovu noćnog rada,
– (procenat uvećanja, %) po osnovu pripravnosti,
– (procenat uvećanja, %) po osnovu rada na radnom mjestu sa otežanim uslovima rada,
– (procenat uvećanja, %) po osnovu (osnov uvećanja).

 

Član 9.*

Po osnovu radnog učinka utvrđenog (naziv opšteg akta poslodavca), plata prije oporezivanja iz tačke 7. ovog ugovora može se uvećati za (iznos uvećanja), odnosno maksimalno umanjiti za (iznos maksimalnog umanjenja).

 

Član 10.*

Poslodavac će radniku platu isplaćivati (sedmično, svake dvije sedmice / mjesečno), a najkasnije do (dana) u mjesecu, odnosno do kraja tekućeg mjeseca za prethodni mjesec, ukoliko platu isplaćuje mjesečno.

 

Član 11.*

Radniku ili njegovoj porodici pripada pomoć u slučaju:

– smrti radnika (iznos) konvertibilnih maraka,
– smrti člana porodice (iznos) konvertibilnih maraka,
– nastupanja teške invalidnosti ili dugotrajne bolesti radnika (iznos) konvertibilnih maraka,
 – u (slučaju) (iznos) konvertibilnih maraka.

 

Član 12.

Pravo na odmore, odsustva, zaštitu na radu, zaštitu prava iz radnog odnosa i sva druga prava po osnovu rada koja nisu posebno uređena ovim ugovorom radnik ostvaruje u skladu sa odgovarajućim odredbama Zakona o radu, drugih propisa, kolektivnih ugovora, te opštih akata poslodavca (naziv opštih akata poslodavca) sa kojima je radnik upoznat prilikom zaključivanja ovog ugovora.

 

Član 13.

Poslodavac će, u skladu sa zakonom, radnika prijaviti na obavezne vidove osiguranja u Jedinstveni sistem registracije, kontrole i naplate doprinosa i radniku uručiti kopiju prijave.

 

Član 14.

Stručni nadzor i praćenje rada radnika u svrhu ocjenjivanja vršiće (ime i prezime / pozicija ocjenjivača).

Ocjena probnog rada vrši se na način i po postupku koji su utvrđeni opštim aktom poslodavca, a konačna ocjena rezultata daje se radniku i poslodavcu najkasnije sedam dana prije isteka roka navedenog u tački 2. ovog ugovora.

 

Član 15.

Ukoliko je radnik zadovoljio na poslovima radnog mjesta za vrijeme probnog rada, poslodavac će radniku ponuditi zaključenje ugovora o radu.

U slučaju da radnik nije zadovoljio, radni odnos radnika na probnom radu prestaje danom navedenim u tački 2. ovog ugovora.

 

Član 16.

Poslodavac, kao i radnik, imaju pravo da otkažu Ugovor o probnom radu i prije isteka roka na koji je Ugovor zaključen, uz otkazni rok od sedam dana.

 

Član 17.

Ovaj ugovor zaključen je dana (datum) godine u (mjesto zaključenja Ugovora).

Jedan primjerak Ugovora uručen je radniku prije stupanja na rad.
     

Ugovorne strane
Radnik
______________
Za poslodavca
______________

(*) Umjesto podataka iz t. 7. do 11. u Ugovoru o probnom radu mogu se navesti odredbe odgovarajućih zakona i opšteg akta, kojima su ta pitanja uređena u vrijeme zaključenja ovog ugovora.

 

Mislite da je ovaj članak koristan? Podijelite ga sa prijateljima. 

 

Leave a Reply