Šta kada udruženja ostvaruju dobit?

Mogu li udruženja  da vrše djelatnosti kojima ostvaruju dobit? Mogu li da vrše privredne djelatnosti koje nisu u neposrednoj vezi sa njihovim ciljevima? Da li su udruženja oslobođene plaćanja poreza na dobit i PDV-a i pod kojim uslovima? Da li mogu da raspodijele ostvarenu dobit svojim osnivačima i članovima? U tekstu koji slijedi odgovoriću vam na ova i još neka povezana pitanja.

 

Uslovi za obavljanje djelatnosti kojom se stiče dobit

 

Krenimo od same definicije udruženja koju propisuje Zakon o udruženjima i fondacijama Republike Srpske:

 

„Udruženje je svaki oblik dobrovoljnog povezivanja više fizičkih ili pravnih lica radi unapređenja ili ostvarivanja nekog zajedničkog ili opšteg interesa ili cilja, u skladu sa Ustavom i zakonom, a čija osnovna svrha nije sticanje dobiti.“

 

Ipak, udruženja mogu obavljati i djelatnost kojom se stiče dobit (privrednu djelatnost) pod uslovom da sticanje dobiti nije osnovni statutarni cilj udruženja. Ukoliko je privredna djelatnost (od koje stiče dobit) neposredno povezana sa ostvarivanjem osnovnih statutarnih ciljeva i aktivnosti udruženja (srodna privredna djelatnost) udruženje nema obavezu da za obavljanje te djelatnosti formira posebno pravno lice, već tu djelatnost može neposredno obavljati. Međutim, da bi udruženje obavljalo privrednu djelatnost koja nije neposredno povezana sa ostvarivanjem njegovih osnovnih ciljeva i aktivnosti, dužno je da osnuje posebno pravno lice za obavljanje takve djelatnosti. Ukoliko udruženje obavlja djelatnost koja nije saglasna ciljevima udruženja, predviđena je novčana kazna od 300 KM do 3.000 KM.

 

Raspodjela dobiti ili isplata nadoknada i pokriće troškova?

 

Ukoliko udruženje ima pozitivan poslovni rezultat, odnosno višak prihoda nad rashodima (dakle, strogo pravno gledano, taj pozitivan poslovni rezultat nije “dobit”, “profit” već “višak prihoda nad rashodima”) koji udruženje ostvari obavljanjem privredne djelatnosti ne može se (direktno ili indirektno) raspodijeliti osnivačima, članovima, odgovornim licima, radnicima, donatorima ili trećim licima, već se mora investirati u osnovne statutarne aktivnosti udruženja.  Isplate suprotne ovom pravilu predstavljaju prekršaj, za koji je takođe predviđena novčana kazna od 300 KM do 3000 KM. Dopuštena je samo isplata primjerenih nadoknada i pokrića troškova u vezi sa ostvarivanjem statutarnih ciljeva aktivnosti udruženja.

 

To znači da ukoliko je, na primjer, cilj udruženja zaštita ljudskih prava, udruženje može da promoviše ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava kroz radionice i seminare, i da za  to naplaćuje odgovarajuću naknadu. Ali, iz tako ostvarenog prihoda može samo isplatiti primjerene naknade (npr. licima koja su održala radionicu) i pokriti troškove koje je imalo za realizaciju tih i drugih aktivnosti koje vrši u skladu sa svojim ciljevima. Ostatak dobiti je dužno da investira  u ostvarivanje ciljeva udruženja. Pri tome, napominjem da isplata primjerenih nadoknada licima koja udruženje angažuje za ovakve aktivnosti (obično po ugovoru o djelu) podliježe plaćanju poreza na dohodak (obaveza je udruženja da obračuna i uplati porez po odbitku za ovaj dohodak u momentu isplate) po stopi od 10%. U zavisnosti od toga po kojem osnovu su ova lica angažovana, udruženje će biti dužno da plati i pripadajuće doprinose. Dakle, udruženja nisu oslobođena obaveze uplate poreza na dohodak i doprinosa za zaposlene u udruženju ili lica angažovana po drugom osnovu (ugovoru o djelu, ugovorou o autorskom djelu, ugovoru o dopunskom radu i sl.)

 

Porez na dobit i PDV?

 

Zakon o udruženjima i fondacijama predviđa da udruženja uživaju određene poreske, carinske i druge olakšice u skladu sa propisima koji uređuju te oblasti. 

 

Prema Zakonu o porezu na dobit, udruženja  koja ostvaruju prihode iz: budžeta ili javnih fondova, od sponzorstva ili donacija u novcu ili naturi, članarina, kao i prihode od prodaje ili prenosa dobara, osim dobara koja se koriste ili su se koristila za obavljanje djelatnosti na tržišnom osnovu, ne plaćaju porez na dobit iz tih prihoda. Dakle, na prihod koji ostvare uplatom članarina svojih članova, ne plaća se porez na dobit, kao ni na prihod od donacija. Ali ukoliko udruženje vrši djelatnosti na tržišnoj osnovi i ostvaruje prihode iz tržišnih izvora, obveznici su poreza na dobit, za iznos dobiti koju ostvare obavljanjem takvih djelatnosti. Poreska stopa je standardna – 10%.

 

U pogledu obaveze plaćanja poreza na dodatu vrijednost,  oslobođen je PDV-a promet dobara i usluga koje su direktno povezane sa uslugama koje pružaju političke, sindikalne, humanitarne, dobrotvorne, invalidske i slične organizacije svojim članovima za članarinu, u skladu s propisima kojima su regulisane te djelatnosti, pod uslovom da takva oslobađanja ne dovode do poremećaja konkurencije na tržištu. Dakle, samo ukoliko je promet izvršen za vlastite potrebe i ako ne dovodi do poremećaja u konkurenciji, na takav promet se neće plaćati PDV. U suprotnom, ukoliko je promet dobara i usluga vršila humanitarna, dobrotvorna ili slična organizacija (udruženje) trećim licima, pa taj promet pređe 50.000 KM, ona postaje obveznik PDV-a, odnosno dužna je da se registruje za PDV.

 

 

 

 

Leave a Reply