Da li ste znali? Odgovori na neka pitanja u vezi sa ličnim dokumentima i promjenom ličnih podataka

Koje su vaše obaveze u slučaju promjene adrese i opštine prebivališta, promjene prezimena, gubitka pasoša ili lične karte? Šta se dešava ako izrađen pasoš ne preuzmete na vrijeme, ako pokušate da pređete ili pređete državnu granicu sa nevažećim pasošom ili ako vam se podaci iz lične karte i pasoša ne podudaraju? Koje su obaveze državljanina Bosne i Hercegovine ako se stalno nastani ili boravi duže od tri mjeseca u inostranstvu? Saznajte u nastavku…

 

PASOŠ

 
Da li ste znali da nećete moći preći državnu granicu ukoliko vaši identifikacioni podaci sadržani u putnoj ispravi i ličnoj karti nisu identični (npr. promjenili ste prezime u ličnoj karti ali niste u pasošu)?

 

Da li ste znali da ste dužni podnijeti zahtjev za zamjenu lične karte u slučaju promjene prebivališta ili promjene vaših ličnih podataka koji su  navedeni u ličnoj karti (npr. promjene prezimena) i to u roku od 60 dana od nastanka razloga za zamjenu? Ako ne podnesete zahtjev za zamjenu lične karte u predviđenom roku,  lična karta prestaje da važi (istekom tog roka).

 

Da li ste znali da ste obavezni izvršiti prijavu  promjene adrese i opštine prebivališta u roku od 15 dana od dana nastanjenja na novoj adresi? Ukoliko to ne učinite, bićete kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 30 KM.

 

Da li ste znali da će se vaše prebivalište, a time i izdata dokumenta, poništiti ukoliko ste prilikom prijave prebivališta dali netačne i neistinite podatke? Osim toga, možete biti kažnjeni  za prekršaj novčanom kaznom od 30 do 300 KM.

 

Da li ste znali da će vaša izrađena putna isprava biti poništena ukoliko je ne preuzmete u roku od 90 dana od dana isteka zakonom utvrđenog roka za izdavanje putne isprave (30 dana od dana podnošenja zahtjeva)? Dakle, rok za preuzimanje pasoša je najduže 120 dana od dana podnošenja zahtjeva, u suprotnom se poništava.

 

Da li ste znali da ste dužni bez odgađanja prijaviti nestanak pasoša ili njegovo pronalaženje organu nadležnom za izdavanje, a ako to ne učinite možete biti kažnjeni za prekršaj novčanom kaznom od 300 do 500 KM?

 

Da li ste znali da ćete biti kažnjeni novčanom kaznom u iznosu od 100 do 400 KM ako pređete ili pokušate da pređete preko granice Bosne i Hercegovine  sa nevažećim pasošem?

 

Da li ste znali da je državljanin Bosne i Hercegovine koji se stalno nastani u inostranstvu ili koji u inostrastvu boravi duže od 3 mjeseca, dužan kod nadležnog diplomatsko-konzularnog predstavništva BiH da prijavi boravak u inostranstvu gdje ostvaruje sve konzularne i diplomatske usluge?

Leave a Reply