Uslovi za povrat PDV-a

U prethodnom tekstu sam pisala o ulaznom PDV-u, odnosno šta se smatra ulaznim PDV i pod kojim uslovima se ostvaruje pravo na odbitak ulaznog PDV-a. U ovom tekstu ću pisati o povratu PDV-a, odnosno pod kojim uslovima i u kojim rokovima se može ostvariti pravo na povrat. 

RAČUN PDV

 

Odbitak ulaznog PDV-a dolazi u obzir kada su poreske obaveze obveznika veće od iznosa ulaznog poreza. Ali ako to nije slučaj, odnosno ako je ulazni PDV veći od izlazne poreske obaveze onda se ulazni PDV nema od čega odbiti, nego se vrši povrat. Dakle, do povrata PDV-a dolazi kada je iznos ulaznog poreza veći od iznosa izlazne poreske obaveze u istom poreskom periodu. U toj situaciji poreski obveznik (kao i drugi poreski dužnici koji inače imaju pravo na odbitak ulaznog poreza) ima pravo da mu se vrati razlika.

 

Postupak povrata PDV-a pokreće se podnošenjem prijave samooporezivanja, gdje se polje 80 obilježava oznakom “X”. Dakle, ako je polje 80 u PDV prijavi označeno sa „X“ smatra se da je poreski obveznik podnio zahtjev za povrat PDV-a na svoj transakcijski račun koji je isti naveo u zahtjevu za registraciju za PDV. Povrat PDV-a se vrši najkasnije u roku od 60 dana po isteku roka za predaju prijave za PDV.

Alternativno, poreski obveznik se može opredijeliti da mu se razlika ne vraća, nego da mu se prizna kao poreski kredit. To znači da će razliku između ulaznog poreza i iznosa poreske obaveze u jednom periodu, moći da odbije od svoje poreske obaveze u narednom periodu (umanjivaće mu se poreska obaveza u narednom periodu). Ukoliko se poreski obveznik ne izjasni eksplicitno da li je za opciju povrata ili poreskog kredita, smatra se da se opredijelio za poreski kredit. Dakle, ako obveznik na podnesenoj PDV prijavi nije unio oznaku „X“ u polju 80, smatra se da se opredijelio za poreski kredit.  Obveznicima PDV-a koji su se opredijelili za poreski kredit, iznos kredita se odobrava u periodu od 1. do 5. u narednom mjesecu u odnosu na mjesec u kom je podnesena poreska prijava (npr. najkasnije do 5. aprila za mjesec februar i itd.) Ako se poreski kredit ne iskoristi nakon perioda od 6 mjeseci (ako je u tom periodu ulazni PDV i dalje veći od izlazne poreske obaveze) neiskorišteni poreski kredit se vraća poreskom obvezniku.

 

Ako UIO ne izvrši povrat PDV-a, odnosno neiskorištenog dijela poreskog kredita u propisanim rokovima, obveznik PDV-a ima pravo na kamatu u skladu sa Zakonom o zateznoj kamati koja počinje teći prvog dana po isteku rokova za povrat, i teče sve do dana prenosa sredstava na račun PDV obveznika. 

 

Leave a Reply