Stan na dan – porezi, doprinosi i boravišna taksa

STAN NA DAN

 

Usluge smještaja u sobi, apartmanu ili kući za odmor može pružati ugostitelj – privredno društvo ili preduzetnik koji je registrovan za obavljanje ugostiteljske djelatnostido 8 smještajnih jedinica, odnosno 16 kreveta na period do 30 dana. Pored privrednih društava i preduzetnika, usluge smještaja može pružati i fizičko lice koje nije registrovano kao preduzetnik u objektima koji su u njegovom vlasništvu, ili vlasništvu njegovog bračnog ili vanbračnog supružnika, krvnih srodnika u pravoj liniji do trećeg stepena srodstva ili u pobočnoj liniji do drugog stepena srodstva uz njihovu pismenu saglasnost za pružanje ugostiteljskih usluga u njihovom objektu. Fizičko lice može da obavljate ove usluge bez registracije, ali pod uslovom da zaključi ugovor o pružanju usluga sa turističkom organizacijom, turističkom agencijom ili drugim pravnim licem koje obavlja ugostiteljsku ili turističku djelatnost kao pretežnu djelatnost, koji se obavezno dostavlja APIF-u radi evidentiranja. Lice koje vrši usluge smještaja dužno je da dnevno i uredno prijavljuje goste, odnosno pružene usluge tom pravnom licu (turističkoj organizaciji, turističkoj agenciji i sl.) sa kojim ima zaključen ugovor, a ovo lice izdaje račun za primljene goste i pružene usluge. 

 

U ovom članku sam pisala o uslovima koje moraju ispunjavati objekti privatnog smještaja, dužnostima lica koja pružaju usluge smještaja, kao i o posebnim uslovima za iznajmljivanje sobe. U ovom tekstu ćete moći pročitati na koji način fizička lica koja pružaju usluge smještaja u sobi, apartmanu ili kući za odmor, plaćaju poreze, doprinose i takse.

 

Doprinosi

 

Lice koje pruža usluga smještaja, ishrane i pića u apartmanu, kući za odmor i sobi za iznajmljivanje i koje je upisano u registar za obavljanje te djelatnosti kod nadležne organizacije, pod uslovom da nije obveznik doprinosa na osnovu radnog odnosa ili korisnik prava na penziju, obavezno je da uplaćuje doprinos za zdravstveno osiguranje do 20. u mjesecu za prethodni mjesec. Osnovica doprinosa je 30% prosječne bruto plate u Republici za prethodnu godinu, a stopa doprinosa za zdravstveno osiguranje iznosi 12%. Prosječna bruto plata za 2017. godinu je oko 1.340,00 KM, što znači da je osnovica za uplatu doprinosa oko 400,00 KM, odnosno da je mjesečni iznos doprinosa oko 48 KM. 

 

Porez na dohodak

 

Pored toga, ova lica su dužna da plate porez na dohodak, a poreska osnovica predstavlja razliku između ukupno ostvarenih prihoda i plaćenih doprinosa. Poreska stopa poreza na dohodak je 10%. Pri tome, prihod ostvaren na ovaj način se oporezuje kao “ostali dohodak“, a ne kao dohodak od kapitala (kako se oporezuje prihod ostvaren izdavanjem u zakup nepokretnosti na period duži od 30 dana). Osnovna razlika je u tome što se kod obračuna poreske osnovice poreza na dohodak od izdavanja u zakup nekretnina, od ukupnog prihoda odbijaju normirani troškovi u visini do 20% od prihoda  (na ime ulaganja u nekretninu, troškova održavanja koje zakupodavac ima u vezi sa stanom koji iznajmljuje i sl.) dok kod obračuna poreske osnovice poreza na ostali dohodak nema odbijanja normiranih troškova. Od ostvarenih prihoda se, u ovom slučaju, odbijaju samo plaćeni doprinosi. 

 

Boravišna taksa

 

Ugostitelji koji pružaju usluge smještaja u kući za odmor, apartmanu i sobi za iznajmljivanje plaćaju godišnji paušalni iznos boravišne takse za svaki krevet (ležaj) u ugostiteljskom objektu, odnosno objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, u zavisnosti od stepena razvijenosti jedinice lokalne samouprave. Paušalni iznos boravišne takse određuje se u rasponu od 15 KM do 30 KM za svaki krevet (ležaj) na godišnjem nivou. Tačnu visinu boravišne takse određuje jedinica lokalne samouprave, uz prethodno pribavljeno mišljenje Privredne komore Republike Srpske.

 

Izvori:

 

Zakon o ugostiteljstvu (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 45/17)

Zakon o porezu na dohodak (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 60/15)

Zakon o doprinosima (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 114/17)

Zakon o boravišnoj taksi (“Službeni glasnik Republike Srpske” br. 78/11 i 106/15)

One comment

Leave a Reply