Porez na zakupninu

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, prihodi ostvareni izdavanjem u zakup (ili podzakup) pokretne i nepokretne imovine smatraju se prihodom od kapitala i kao takvi se oporezuju. U ovom članku ćete saznati:

  • ko je poreski obveznik poreza na zakupninu i šta ako je ugovorom o zakupu zakupac obavezan da plaća ovaj porez,
  • šta je osnovica za obračun poreza na zakupninu
  • kolika je poreska stopa,
  • kako i kada se plaća porez na zakupninu
  • način oporezivanja zakupnine koja je unaprijed primljena za više godina
  • o oporezivanju kratkoročnog izdavanje nekretnina (stan na dan).

Članak se odnosi na situaciju kada se porez plaća na osnovu ugovora o zakupu zaključenog između fizičkih lica (koja ne obavljaju samostalnu djelatnost).

 

PLAĆANJE POREZA

 

Ko je dužan da plaća porez na prihod od izdavanja imovine u zakup ?

Poreski obveznik poreza na prihod od izdavanja u zakup je fizičko lice koje ostvaruje prihod (zakupodavac)

Šta ako je ugovorom o zakupu zakupac obavezan da plaća porez na zakupninu?

Bez obzira na to što je zakupac preuzeo ugovornu obavezu da plaća porez na prihod od zakupnine, obveznik poreza na prihode od izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine je zakupodavac. Ipak, Poreska uprava u principu mora primiti uplatu dugovanog poreza od bilo kog lica, pa otuda i lice koje se ugovorom o zakupu obavezalo da plati porez za poreskog obveznika, to može učiniti. Međutim, ako zakupac ne plati porez, Poreska uprava neće teretiti njega, već zakupodavca kao poreskog obveznika. Poreski obveznik ne može u poreskom upravnom postupku isticati prigovor da je treće lice ugovorom preuzelo njegovu poresku obavezu. Dakle, dejstva takve odredbe ugovora o zakupu su isključivo građanskopravne prirode. U tom smislu, usljed neispunjenja ove obaveze zakupodavac bimogao tražiti raskid ugovora i naknadu štete.

Šta je osnovica za obračun poreza na prihode od izdavanja u zakup?

Poreska osnovica za obračun poreza na dohodak od davanja u zakup nepokretne ili pokretne imovine je dohodak ostvaren davanjem u zakup (zakupnina), koji se dobija kada se od ukupnog prihoda odbiju normirani troškovi u visini od 20% od tog prihoda. Ako je obveznik zakupac koji izdaje stvar u podzakup, od zakupnine koju ostvaruje odbija se zakupnina koju plaća zakupodavcu.

Cijenom zakupa se smatra ugovorena cijena. Međutim, ako Poreska uprava procijeni da je ugovorena cijena niža od tržišne, ili ako ne postoji ugovor o zakupu, cijenom zakupa će se smatrati tržišna cijena (koji utvrđuje Poreska uprava).

Poreska stopa?

Stopa poreza na prihode od izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine iznosi 13% od osnovice. Kako se od iznosa zakupnine odbijaju normirani troškovi u visini od 20%, možemo reći da je poreska stopa 10.4% od ostvarene zakupnine.

Avansirana zakupnina

Primljena odnosno isplaćena zakupnina može se, ali ne mora, oporezovati u godini kada je primljena odnosno isplaćena. Može se podijeliti na onoliko godina na koliko je primljena, ukoliko to zahtijeva poreski obveznik. Dakle, poreski obveznik ima pravo da zahtijeva da unaprijed primljene zakupnine za više godina, podijeli na onoliko jednakih dijelova koliki je broj godina za koji je zakupnina plaćena, ali ne duže od pet godina. U tom slučaju se u svakoj godini oporezuje srazmjerni dio dohotka.

Kada i kako se plaća porez na prihode od zakupa?

Porez na prihod od zakupa, kada je zakupac fizičko lice koje ne obavlja samostalnu djelatnost  (odnosno koje se ne smatra “isplatiocem dohotka” koji je obavezan da plaća porez po odbitku) plaća se podnošenjem poreske prijave, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. Poreski obveznici su dužni da sami podnesu prijavu i plate porez, prema mjestu svog prebivališta (a ne prema mjestu gdje se nalazi imovina koja se izdaje u zakup).

Kratkoročno iznajmljivanje nekretnine (stan na dan)?

Kratkoročno iznajmljivanje nekretnina (tzv. stan na dan) podliježe posebnim pravilima. Više saznajte u mom članku “Stan na dan – porezi, doprinosi i boravišna taksa”.

Jača kontrola plaćanja poreza na zakupninu?

Nadležni poreski organi u BiH najavljuju pojačane kontrole vlasnika nekretnina koji ne prijavljuju prihod od njihovog izdavanja u zakup. Kontrolu će vršiti prvenstveno praćenjem internet i drugih oglasa. Više o tome u ovdje.

 

One comment

Leave a Reply