Porez na prihod od izdavanja imovine u zakup

Prema odredbama Zakona o porezu na dohodak, prihodi ostvareni izdavanjem u zakup (ili podzakup) pokretne i nepokretne imovine smatraju se prihodom od kapitala i kao takvi se oporezuju. U ovom članku ćete saznati:

  • ko je poreski obveznik poreza na zakupninu i šta ako je ugovorom o zakupu zakupac obavezan da plaća ovaj porez,

  • šta je osnovica za obračun poreza

  • kolika je poreska stopa,

  • kako i kada se plaća ovaj porez

  • kako se oporezuje zakupnina koja je unaprijed primljena za više godina

  • kako se oporezuje kratkoročno izdavanje nekretnina (stan na dan).

Članak se odnosi na situaciju kada se porez plaća na osnovu ugovora o zakupu zaključenog između fizičkih lica koja ne obavljaju samostalnu djelatnost.

 

PLAĆANJE POREZA

 

Ko je dužan da plaća porez na prihod od izdavanja imovine u zakup ?

 

Poreski obveznik poreza na prihod od izdavanja u zakup je fizičko lice koje ostvaruje prihod (zakupodavac)

 

Šta ako je ugovorom o zakupu zakupac obavezan da plaća porez na zakupninu?

 

Bez obzira na to što je zakupac preuzeo ugovornu obavezu da plaća porez, obveznik poreza na prihode od izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine i dalje ostaje zakupodavac. Ipak, Poreska urpava u principu mora primiti uplatu dugovanog poreza od bilo kog lica, pa otuda i lice koje se ugovorom o zakupu obavezalo da plati porez za poreskog obveznika, to može učiniti, ali ako ne plati porez, Poreska uprava neće teretiti njega, već poreskog obveznika. Poreski obveznik ne može u poreskom upravnom postupku isticati prigovor da je treće lice ugovorom preuzelo njegovu poresku obavezu. Dakle, dejstva takve odredbe ugovora o zakupu su isključivo građanskopravne prirode (npr. može se smatrati neispunjenjem ugovorne obaveze na osnovu koga bi zakupodavac mogao tražiti raskid ugovora i naknadu štete).

 

Šta je osnovica za obračun poreza na prihode od izdavanja u zakup?

 

U prihod koji podliježe oporezivanju ulazi zakupnina, uključujući vrijednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac nepokretnosti (zemljišta, stambenih i poslovnih zgrada, poslovnih prostorija, garaža, stanova i sl.) odnosno pokretne imovine (opreme, transportnih sredstava i dr.). Ipak, u vrijednost realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac ne ulaze obaveze plaćanja troškova nastalih tokom zakupa, a koji zavise od obima potrošnje zakupca poput plaćanja električne energije, telefona i sl. 

 

Poreska osnovica za obračun poreza dobija se kada se od ukupnog prihoda (bruto zakupnina uvećana za vrijednost svih realizovanih obaveza i usluga na koje se obavezao zakupac, odnosno podzakupac) odbiju normirani troškovi u visini od 20% od tog prihoda. Ako je obveznik zakupac koji izdaje stvar u podzakup, od zakupnine koju ostvaruje odbija se zakupnina koju plaća zakupodavcu.

 

Cijenom zakupa se smatra ugovorena cijena, ali ako Poreska uprava procijeni da je ugovorena cijena niža od tržišne, ili ako ne postoji ugovor o zakupu, cijenom zakupa će se smatrati tržiđna cijena (koji utvrđuje Poreska uprava).

 

Poreska stopa?

 

Stopa poreza na prihode od izdavanja u zakup pokretne i nepokretne imovine iznosi 10%.

 

Avansirana zakupnina

 

Dohodak od zakupa koji je primljen odnosno isplaćen zakupodavcu može se, ali ne mora, oporezovati u godini kada je primljen odnosno isplaćen. Može se podijeliti na onoliko godina na koliko je primljen, ukoliko to zahtijeva poreski obveznik. Dakle, poreski obveznik ima pravo da zahtijeva da unaprijed primljene zakupnine za više godina, podijeli na onoliko jednakih dijelova koliki je broj godina za koji je zakupnina plaćena, ali ne duže od pet godina. U tom slučaju se u svakoj godini oporezuje srazmjerni dio dohotka.

Kada i kako se plaća porez na prihode od zakupa?

Porez na prihod od zakupa, kada je zakupac fizičko lice koje ne obavlja samostalnu djelatnost  (odnosno koje se ne smatra “isplatiocem dohotka” u smislu Zakona o porezu na dohodak, koji je obavezan da plaća porez po odbitku) plaća se podnošenjem poreske prijave, do 10. u mjesecu za prethodni mjesec. Poreski obveznici su dužni da sami podnesu prijavu i plate porez i to prema mjestu svog prebivališta (a ne prema mjestu gdje se nalazi imovina koja se izdaje u zakup).

 

Kratkoročno iznajmljivanje nekretnine (stan na dan)?

 

Kratkoročno iznajmljivanje nekretnina (tzv. stan na dan) podliježe posebnim pravilima. Više saznajte u mom članku “Stan na dan – porezi, doprinosi i boravišna taksa”.

Jača kontrola plaćanja poreza na zakupninu?

 

Poreska uprava RS, kao i Porezna uprava FBIH, najavljuju pojačane kontrole vlasnika nekretnina koji ne prijavljuju prihod od njihovog izdavanja u zakup. Kontrolu će vršiti prvenstveno praćenjem internet i drugih oglasa. Više o tome u ovdje.

 

 

 

 

Leave a Reply