Nova pravila za sudske takse

Izmjene i dopune Zakona o sudskim taksama koje su stupile na snagu 2018. godine izvršene su brojne izmjene važne za taksene obveznike. Izmijenjen je rok zastarjelosti prava na utvrđivanje i prinudnu naplatu takse, preciziran rok u kojem je sud dužan odlučiti o zahtjevu stranke za oslobađanje od plaćanja takse, povećan iznos takse na prijedlog za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave, proširen krug lica koja su oslobođena od plaćanja takse itd.

SUDSKA TAKSA

Način pozivanja stranke da plati sudsku taksu

Prije svega, izmijenjen je način pozivanja stranke da plati taksu. Naime, ukoliko stranka dostavi sudu podnesak bez dokaza o plaćenoj taksi, sud poziva stranku da uplati dužnu taksu u roku od 8 dana, uz upozorenje na posljedice neplaćanja, što je dužan naznačiti u sudskom spisu. Sud će pozvati stranku da plati taksu i pismenim putem ukoliko je predala podnesak putem pošte bez dokaza o plaćenoj taksi, kao i ukoliko stranka ne prisustvuje sudskoj radnji za koju nastaje obaveza plaćanja takse. U svakom slučaju, ukoliko stranka ne uplati taksu u propisanom roku, sud će nastaviti postupak iniciran podneskom i pristupiti prinudnoj naplati takse.

Postupak prinudne naplate sudske takse

Postupak prinudne naplate sudske takse je izmijenjen na način da je propisana obaveza suda da donosi rješenje o obavezi uplate dugovane takse, umjesto ranijeg obavještenja koje nije sadržavalo dovoljno podataka da bi Poreska uprava mogla efikasno i bez teškoća sprovoditi postupak prinudne naplate. Novim odredbama je predviđeno da će sud taksenom obvezniku koji ne uplati taksu u roku od 8 dana od prijema obavještenja o uplati takse, rješenjem utvrditi vrstu i visinu taksene obaveze, kaznenu taksu u iznosu od 50% visine te takse i obavezati ga da u dodatnom roku od 8 dana od prijema rješenja plati tako utvrđenu taksu i kaznenu taksu. Takseni obveznik ima pravo žalbe na ovo rješenje, ali žalba nema suspenzivno dejstvo (ne odlaže izvršenje).

Ukoliko takseni obveznik ne plati taksu (i kaznenu taksu) u propisanom roku, sud će rješenje dostaviti nadležnom poreskom organu da izvrši naplatu dugovane takse prinudnim putem u skladu sa Zakonom o poreskom postupku. Sud će rješenje o plaćanju sudske takse dostaviti sa klauzulom izvršnosti. Nadležni poreski organ će obavijestiti sud o rezultatima prinudne naplate sudske takse dostavljanjem dokaza o naplati.

Pošto žalba na rješenje suda nema suspenzivno djestvo, to znači da će se provesti postupak naplate takse prinudnim putem i ako je obveznik uložio žalbu na rješenje. Stoga, ukoliko uspije sa žalbom, imaće pravo na povrat takse, kaznene takse i troškova prinudne naplate.

Rok zastarjelost prava na utvrđivanje i prinudnu naplatu sudske takse

Izmijenjen je rok zastarjelosti prava na utvrđivanje i prinudnu naplatu takse, tako da od sada pravo na utvrđivanje takse zastarijeva u roku od tri godine od dana nastanka taksene obaveze, a pravo na prinudnu naplatu utvrđene takse zastarijeva u roku propisanom Zakonom o poreskom postupku, počev od dana izvršnosti rješenja kojim je utvrđena taksa. Navedena izmjena je proistekla iz potrebe za efikasnijom naplatom takse, s obzirom na to da se u praksi rok od dvije godine zastare prava na naplatu takse pokazao kao kratak rok, te su se stranke pozivale u svojim žalbama na rješenja Poreske uprave Republike Srpske da je protekao rok za naplatu, odnosno da je zastarjela taksena obaveza.

Izmjene u rokovima za odlučivanje po prijedlogu za oslobađanje od obaveze plaćanja sudske takse

Izmjene su obuhvatile i postupak odlučivanja po zahtjevu za oslobađanje od obaveze plaćanja sudske takse, te je preciziran rok u kojem je sud dužan odlučiti o zahtjevu stranke za oslobađanje. Razlog ovakve izmjene je u činjenici da se u praksi o zahtjevu stranke nije odlučivalo u dužem periodu, te su stranke nerijetko čekale da se o njihovom zahtjevu odluči sve do okončanja postupka. Takođe, u praksi se pristupalo naplati sudske takse prinudnim putem, a da o zahtjevu za oslobađanje taksene obaveze nije odlučeno, što je dovodilo do toga da se morao vršiti povrat tkase. Stoga je po novim pravilima sud dužan da donese odluku o oslobađanju od obaveze plaćanja takse u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

Širi krug lica koja su oslobođena plaćanja sudske takse

Proširen je krug lica koja su oslobođena od plaćanja takse, na način da se taksa ne plaća na podneske i odluke suda u postupcima koji vode lica koja prijavljuju i trpe štetne posljedice zbog prijavljivanja korupcije i zbog korupcije, kao  i u postupcima pokrenutim radi ostvarivanja statusa i prava utvrđenih propisom kojim se uređuje zaštita žrtava ratne torture.

Povećan iznos takse na prijedlog za izvršenje po osnovu vjerodostojne isprave

Povećan je iznos takse koja se plaća na prijedlog za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave. Naime, od sada će se na prijedlog da se dozvoli izvršenje po osnovu vjerodostojne isprave u predmetima u kojima je vrijednost spora do 3.000 KM, plaćati sudska taksa od 75 KM. Prema ranije važećim odredbama, na prijedlog za izvršenje na osnovu vjerodostojne isprave plaćala se taksa u iznosu od 25 KM ako je vrijednost spora do 1.500 KM, odnosno 50 KM ako je vrijednost spora od 1.500 KM do 3.000 KM.

One comment

Leave a Reply