Oslobođenje od plaćanja troškova parničnog postupka

Sud će osloboditi od plaćanja troškova postupka stranku koja prema svom opštem imovnom stanju nije u mogućnosti da snosi ove troškove bez štete po nužno izdržavanje sebe i svoje porodice. Cilj ove odredbe je da se omogući pravo na pristup sudu stranci koja nije u mogućnost da plati troškove postupka, što predstavlja elementarni uslov za zaštitu procesnih prava građana (propisan članom 6. stav 1. Evropske konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda).

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka obuhvata oslobođenje od plaćanja sudskih taksa i oslobođenje od polaganja predujma za troškove svjedoka, vještaka, uviđaja, prevođenja i sudskih oglasa. Sud može osloboditi stranku od plaćanja svih ili jednog dijela troškova postupka.

Kojih troškova stranka ne može biti oslobođena?

Oslobođenje od plaćanja troškova postupka ne podrazumijeva mogućnost da stranka, u slučaju da izgubi spor, bude oslobođena od plaćanja troškova parničnog postupka suprotnoj strani. Naime, oslobođenje od plaćanja troškova postupka važi samo u odnosu na troškove koje stranka sama mora podmiriti u toku postupka (npr. platiti taksu na tužbu i presudu, predujmiti troškove vještačenja koje sama predlaže i sl.), ali se ta odredba ne može primjenjivati na slučaj kada je stranka u obavezi nadoknaditi troškove parničnog postupka stranci koja je uspjela u sporu, saglasno odredbi člana 386. Zakona o parničnom postupku.

Dakle, zakonodavac nije predvidio mogućnost da stranka koja izgubi u parnici i koja je dužna da nadoknadi troškove postupka suprotnoj strani (koja je u parnici uspjela), bude oslobođena plaćanja tih troškova.

Stranka koja želi da bude oslobođena plaćanja troškova mora podnijeti sudu prijedlog za oslobađanje

O oslobođenju od plaćanja troškova postupka sud ne odlučuje po službenoj dužnosti, već je potrebno da stranka podnese prijedlog i uz prijedlog dokaze o svom imovnom stanju (npr. dokaz o visini primanja po osnovu zaposlenja, prihodima od nekretnina i drugim ličnim primanjima). Sud može, ako nađe da je to potrebno, sam pribaviti potrebne podatke i obavještenja o imovnom stanju stranke koja traži oslobođenje, a može o tome saslušati i drugu stranku.

Prilikom donošenja odluke o oslobođenju od plaćanja troškova postupka sud će brižljivo ocijeniti sve okolnosti, a naročito će uzeti u obzir vrijednost predmeta spora, broj lica koja stranka izdržava, visinu izdataka neophodnih za izdržavanje i život stranke i lica koje izdržava prema stanju njihovog zdravlja, godina starosti, realnih potreba i uslova u kojima živi, te prihode koje imaju stranka i članovi njenog porodičnog domaćinstva.

Odluku o oslobođenju od plaćanja troškova postupka donosi prvostepeni sud. Prvostepeni sud je nadležan i za donošenje odluke o oslobođenju od obaveze plaćanja troškova nastalih pred višestepenim sudom. Protiv rješenja suda kojim se usvaja prijedlog stranke za oslobođenje od plaćanja troškova postupka nije dozvoljena žalba. Međutim, ako sud odbije prijedlog stranke, žalba je dozvoljena.

Prijedlog za oslobođenje od plaćanja troškova postupka može se staviti već u samoj tužbi, u momentu pokretanja postupka. Ukoliko sud usvoji prijedlog stranke, stranka će biti oslobođena plaćanja predujma za troškove postupka, a predujam za troškove od čijeg je plaćanja stranka oslobođena se isplaćuje iz sredstava suda.

Rješenje o oslobođenju od plaćanja troškova postupka prvostepeni sud može u toku postupka ukinuti ako utvrdi da je stranka u stanju da snosi troškove postupka. Naime, ako se promijene okolnosti, tako da stranka postane sposobna da snosi troškove (npr. zaposli se), sud će ukinuti rješenje o oslobođenju i istovremeno utvrditi u kom obimu će obavezati stranku na snošenje troškova i taksa kojih je ranije bila oslobođena.

Takse i troškovi isplaćeni iz sredstava suda, čine dio parničnih troškova. Ako je stranka koja je oslobođena od plaćanja troškova postupka uspjela u parnici, obaveza plaćanja parničnih troškova pada na suprotnu stranu. Tada se predujmljeni troškovi isplaćeni iz sredstava suda, po službenoj dužnosti naplaćuju od druge stranke (koja je izgubila u parnici).

Kada sud može obavezati stranku koja je oslobođena da snosi troškove postupka iz onoga što joj je dosuđeno?

Ako je protivnik stranke koja je oslobođena od plaćanja troškova postupka obavezan da naknadi parnične troškove, a utvrdi se da on nije u stanju da te troškove plati, sud može naknadno odrediti da te plati u cjelini ili djelimično stranka koja je oslobođena od plaćanja troškova postupka iz onoga što joj je dosuđeno. Time se ne dira u pravo ove stranke da za ono što je platila na ime troškova traži naknadu od protivnika.

Leave a Reply