Kako se prinudno naplaćuju porez i novčane kazne izrečene u prekršajnom postupku?

Poreska uprava

Postupak prinudne naplate sprovodi Poreska uprava i to u dva slučaja:

 

1. kada poreski obveznik o dospjelosti ne plati porez (u cjelosti ili djelimično) 

 

2. kada lice kažnjeno novčanom kaznom za prekršaj ne plati izrečenu novčanu kaznu ili troškove prekršajnog postupka utvrđene prekršajnim nalogom odnosno rješenjem o prekršaju (za bilo koji prekršaj počinjen u Republici Srpskoj).

 

Pokretanje postupka prinudne naplate

 

U slučaju prinudne naplate poreza, Poreska uprava  istekom roka za plaćanje prijavljenih poreskih obaveza ili istekom roka za plaćanje iz izvršnog rješenja o utvrđivanju poreskih obaveza, Poreska uprava po službenoj dužnosti pokreće postupak prinudne naplate. Prethodno će obvezniku poslati opomenu o vrsti i iznosu dospjele poreske obaveze ili sporednog poreskog davanja, kojom ga opominje da izmiri poresku obavezu dospjelu za plaćanje.

 

U drugom slučaju, ukoliko počinilac prekršaja ne plati novčanu kaznu ili troškove prekršajnog postupka utvrđene prekršajnim nalogom, odnosno rješenjem o prekršaju, ovlašćeni organ (npr. Ministarstvo unutrašnjih poslova, Inspektorat, UIO ili drugi organ koji je ovlašten da izda prekršajni nalog) ili sud će po isteku roka od godinu dana, računajući od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni, pravosnažni ili izvršni, dostaviti izvršni nalog Poreskoj upravi da primijeni postupak prinudne naplate na isti način na koji je ovlašćena za naplatu poreskih obaveza. Poreska uprava će sprovesti takav postupak prinudne naplate bez potrebe da kažnjenom uruči nalog za plaćanje.

 

Donošenje rješenja o prinudnoj naplati

Bilo da naplaćuje porez ili novčane kazne, dalji tok postupka se ne razlikuje bitno. Poreska uprava postupak prinudne naplate pokreće donošenjem rješenja o prinudnoj naplati koje sadrži osnov poreske obaveze, naznačenje akta koji se prinudno izvršava, iznos neizmirene poreske obaveze sa obračunatom kamatom od dana dospijeća poreske obaveze za plaćanje do dana donošenja rješenja i iznos troškova postupka, odnosno sadrži iznos novčane kazne koja se prinudnom naplaćuje i iznos troškova postupka.

 

Na iznos poreskih obaveza koje nisu plaćane u propisanom roku poreski obveznik dužan je da plati kamatu koja se obračunava po stopi od 0,03% dnevno. Kamata se obračunava od narednog dana od dana dospijeća do dana izmirenja poreske obaveze.

 

Protiv rješenja o prinudnoj naplati poreza može se izjaviti žalba Ministarstvu finansija u roku od 15 dana od dana dostavljanja rješenja ali se žalbom ne može osporavati zakonitost akta koji se izvršava.

 

Postupak i troškovi prinudne naplate

 

Prinudna naplata vrši se u onoj mjeri koja je potrebna i dovoljna za namirenje cjelokupnog iznosa poreske obaveze. Ukoliko bi troškovi prinudne naplate bili veći od vrijednosti predmeta prinudne naplate, Poreska uprava neće vršiti prinudnu naplatu.

 

Troškovi prinudne naplate se utvrđuju u visni od 5% od iznosa poreske ili druge obaveze koja se u postupku naplaćuje i padaju na teret poreskog obveznika. Čak i ako bi poreski obveznik, nakon što je postupak prinudne naplate započet (doneseno je rješenje) platio poresku obavezu, bio bi dužan da plati troškove prinudne naplate u punom iznosu. Ali nakon što plati cjelokupni dugovani iznos, postupak prinudne naplate se obustavlja.

O poljedicama upisa u Registar novčanih kazni možete pročitati u ovom članku >> https://www.rijecpravnika.org/single-post/Koje-su-posljedice-upisa-u-Registar-novcanih-kazni

Leave a Reply