Zastarjelost izvršenja prekršajnih kazni i drugih prekršajnih sankcija

Napravili ste prekršaj u saobraćaju i dobili prekršajni nalog kojim vam je izrečena novčana kazna, zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom i određeni kazneni bodovi? Ili ste počinili prekršaj protiv javnog reda i mira, poreski, tržišni ili neki drugi prekršaj? Koje su vam opcije? Možete li izbjeći plaćanje?

 

KONTROLA SAOBRAĆAJA

Ako prihvatite prekršajnu odgovornost po izdatom prekršajnom nalogu i najkasnije u roku od osam dana od dana prijema prekršajnog naloga, platite polovinu izrečene novčane kazne, oslobađate se plaćanje druge polovine.

Međutim, ako ne platite dobrovoljno novčanu kaznu i troškove prekršajnog postupka u ostavljenom roku, protiv vas se pokreće postupak prinudne naplate. Ovlašteni organ (koji je izdao prekršajni nalog) ili sud (koji je donio rješenje o prekršaju) će po isteku godinu dana od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali konačni, pravosnažni ili izvršni, dostaviti nalog Poreskoj upravi da primijeni postupak prinudne naplate.

Izrečene zaštitne mjere se izvršavaju na različite načine, u zavisnosti od toga šta je sadržaj same mjere. Na primjer, ako vam je izrečena zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilom dužni ste da deponujete vozačku dozvolu kod nadležnog organa koji je dozvolu izdao, na period za koji je zaštitna mjera izrečena. Ukoliko se, nakon prijema poziva da dostavite vozačku dozvolu radi izvršenja zabrane upravljanja motornim vozilom, ne odazovete pozivu izriče vam se novčana kazna u iznosu od 100 KM do 300 KM, a nadležni organ pokreće postupak prinudnog oduzimanja vozačke dozvole (prema pravilima izvršenja u upravnom postupku).

Kazneni bodovi se evidentiraju, te ukoliko eventualno steknete 4, 7 ili 10 kaznenih bodova to povlači određene posljedice.

Ipak, nakon proteka određenog vremena od dana pravosnažnosti  rješenja o prekršaju, odnosno izvršnosti prekršajnog naloga, postupak prinudne naplate više neće biti moguće pokrenuti, odnosno neće biti moguće izvršiti druge prekršajne sankcije. Ovdje zapravo govorimo o zastarjelosti izvršenja prekršajnih sankcija. Rokovi zastarjelosti su različiti u zavisnosti od toga o kojoj se prekršajnoj sankciji radi.

Prekršajne sankcije koje se mogu izreći za počinjeni prekršaj su:

  1. kazne (kazna zatvora i novčana kazna)
  2. kazneni bodovi,
  3. mjere upozorenja (ukor i uslovna osuda)
  4. zaštitne mjere (oduzimanje predmeta; zabrana vršenja poziva, djelatnosti ili dužnosti; zabrana upravljanja motornim vozilom; obavezno liječenje zavisnika od alkohola i psihoaktivnih supstanci; obavezno psihijatrijsko liječenje; zabrana prisustvovanja određenim sportskim priredbama i dr.) i
  5. vaspitne mjere (sudski ukor i mjere pojačanog nadzora).

Izvršenje neke od ovih sankcija po prirodi stvari ne može zastariti (npr. mjere upozorenja i kazneni bodovi), te možemo govoriti o zastarjelosti izvršenja kazne, zaštitnih mjera i vaspitnih mjera.

Kada zastarijeva izvršenje kazne, zaštitnih mjera i vaspitnih mjera?

Izrečena novčana kazna i kazna zatvora ne može se izvršiti ako je od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga proteklo pet godina, s tim što zastarjelost izvršenja kazne zatvora ne može nastupiti ako je izvršenje kazne u toku.

Zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera nastupa kada protekne godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja, odnosno izvršnog prekršajnog naloga, kojim su te zaštitne mjere izrečene.

Zastarjelost izvršenja vaspitnih mjera nastupa kada protekne godinu dana od dana pravosnažnosti rješenja kojim su te vaspitne mjere izrečene.

Zastarjelost izvršenja kazne zatvora, odnosno zatvora kojima je zamijenjena neplaćena novčana kazna i zastarjelost izvršenja zaštitnih mjera ne teče za vrijeme njihovog izvršavanja.

Kazneni bodovi se brišu iz evidencije po isteku 12 mjeseci od dana kada su određeni,  odnosno vozačima koji su zbog stečenih kaznenih bodova upućeni na provjeru poznavanja saobraćajnih propisa, kazneni bodovi se brišu po dostavljanju dokaza da su zadovoljili na provjeri.

Izvršenje odluke o oduzimanju imovinske koristi i troškovima prekršajnog postupka zastarijeva po proteku pet godina od pravosnažnosti odluke kojom je oduzeta imovinska korist i odlučeno o troškovima prekršajnog postupka.

Napominjem da se sve novčane kazne,  troškovi prinudne naplate i troškovi postupka koji su izrečeni na osnovu izvršnog prekršajnog naloga ili pravosnažnog rješenja o prekršaju upisuju se u Registar novčanih kazni i evidentiraju kao dug, a brišu se iz Registra tek po proteku perioda od pet godina od dana kada su prekršajni nalog ili rješenje o prekršaju postali pravosnažni.

Leave a Reply