Putni nalog

Putni nalog je dokument koji se koristi za prevoz u drumskom saobraćaju, kojim se odobrava upotreba vozila, a izdaje ga vlasnik vozila. Suština ovog dokumenta je da vozila za koja je Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju Republike Srpske propisao obavezu da se za njih izdaje putni nalog, imaju dokument iz koga se može ustanoviti da su njihovi vozači preuzeli vozilo u odgovarajućem stanju, da je vozilo tehnički ispravno i da se evidentira njihovo dalje kretanje tokom prevoza koji obavljaju. Stoga se u vozilu kojim se vrši prevoz obavezno nalazi:

  • original potvrda o registraciji vozila,

  • potvrda o izvršenom redovnom tehničkom pregledu

  • izvod iz licence prevoznika

  • legitimacija za vozača motornog vozila

  • propisno izdat putni nalog, ovjeren i popunjen.

 

Koja vozila ne moraju imati putni nalog?

Putni nalog se obavezno izdaje, osim u slučajevima koje Zakon izričito izuzima. Tako obavezi izdavanja putnog naloga ne podliježu:

 

  1. taksi vozila,

  2. vozila auto-škola,

  3. rentakar vozila,

  4. vozila u vlasništvu preduzetnika ili nosioca poljoprivrednog gazdinstva u vršenju prevoza za vlastite potrebe,

  5. putnička motorna vozila sa najviše osam registrovanih sjedišta pored sjedišta vozača, u vlasništvu fizičkih lica, preduzetnika i pravnih lica, osim javnih preduzeća i budžetskih korisnika.

Dakle, osim ovih slučajeva, u svim drugim slučajevima prevoza potrebno je izdati putni nalog.

 

Prevoz za vlastite potrebe

 

Da bismo razumjeli izuzeće iz tačke 4. potrebno je da znamo šta se smatra prevozom za vlastite potrebe. Prevoz za vlastite potrebe je prevoz lica i stvari koji se vrši bez naknade, a radi zadovoljenja potreba u okviru registrovane djelatnosti vlasnika/korisnika motornog vozila. Prevoz za vlastite potrebe mogu vršiti pravna lica, preduzetnici i druge registrovane organizacije, kao i porodična poljoprivredna gazdinstva, vlastitim vozilom, pod uslovima koje predviđa Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju RS. Više o prevozu za vlastite potrebe moći ćete pročitati u narednom članku.

 

Važenje putnog naloga

 

Za svaku upotrebu vozila u prevozu, prevoznik – vlasnik vozila (u daljem tekstu: nalogodavac) izdaje i odgovarajući putni nalog koji važi do završetka prevoza, odnosno povratka vozila u sjedište nalogodavca. Nalogodavac može izdati jedan putni nalog za motorno vozilo za sve prevoze u toku jednog dana
 
Za prevoz lica na jednoj liniji u gradskom i prigradskom saobraćaju i u vanlinijskom prevozu, kao i prevozu stvari koji se obavljaju u sjedištu nalogodavca, može se izdati jedan putni nalog, koji važi najduže 15 dana od dana izdavanja putnog naloga.

Za putnički automobil i teretna motorna vozila najveće dopuštene mase do 3.500 kilograma nalogodavac može izdati jedan putni nalog, koji važi najduže 30 dana od dana izdavanja putnog naloga.

 

Kako se izdaje putni nalog?

 

Putni nalog se izdaje na propisanom obrascu, a  popunjava ga ovlašćeno lice nalogodavca u dva primjerka, čitkim štampanim slovima koja se ne mogu brisati, ovjerava i izdaje tek nakon što obrazac putnog naloga potpiše vozač. Potpis ovlašćenog lica nalogodavca i vozača mora biti čitljiv i potpun, tako da se jasno može utvrditi ispisano ime i prezime.

Original putnog naloga izdaje se vozaču uz potvrdu prijema naloga u knjizi evidencije o izdatim putnim nalozima, a kopiju izdatog putnog naloga zadržava nalogodavac.

 

Vozač je obavezan uredno i čitko, slovima koja se ne mogu brisati, popunjavati naznačene rubrike iz putnog naloga i u propisanom vremenu po obavljenom prevozu predati ga nalogodavcu na dalju obradu i uredno arhiviranje.

 

Obrasce putnih naloga za autobus u međugradskom saobraćaju (PN1), autobus u gradskom i prigradskom saobraćaju (PN2), za teretno motorno vozilo (PN3) i za putnički automobil (PN4) preuzmite ovdje >> PUTNI NALOG

 

Evidencija o izdatim putnim nalozima

 

Nalogodavac je dužan da vodi evidenciju o izdatim putnim nalozima – knjiga evidencije, čije su strane numerisane i sadrže sljedeće podatke: redni broj, broj putnog naloga, datum izdavanja putnog naloga, ime i prezime vozača, registarski broj motornog i priključnog vozila i datum vraćanja putnog naloga.

Upisivanje podataka o izdatim putnim nalozima obavlja se numeričkim i hronološkim redom. Evidencija se čuva najmanje dvije godine od dana zadnjeg upisa.

 

Kazne za neizdavanje putnog naloga

 

Prevoznik i drugo pravno lice koje u vozilu kojim vrši prevoz nema original potvrdu o registraciji, potvrdu o izvršenom tehničkom pregledu, izvod iz licence, legitimaciju za vozača i putni nalog, kazniće se novčanom kaznom od 500 do 1.500 KM. Odgovorno lice u pravnom licu će se kazniti kaznom od 100 do 300 KM, a  vozač novčanom kaznom od 50 do 150 KM. Ako je prevoznik preduzetnik, kazniće se novčanom kaznom od 400 do 1200 KM.

 

 

Izvori:

 

Zakon o prevozu u drumskom saobraćaju (“Službeni glasnik Republike Spske” broj 47/17) 

Pravilnik o obrascu, sadržaju i načinu popunjavanja putnog naloga (“Službeni glasnik Republike Srpske, broj 74/17).

 

 

 

 

 

Leave a Reply